nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 21 kwietnia 2010 r.1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2011r.
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
skierowanie do zaopiniowania przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii,
termin realizacji: 22-04-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej we współpracy z Narodowym Centrum Krwi
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

2. Projekt założeń Programu Wieloletniego na lata 2011 – 2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu zaopiniowania,
termin realizacji: 22-04-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

3. Propozycje zadań planowanych do realizacji w 2010r. w ramach programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków w Polsce (na lata 2006 – 2010)” oraz Moduł I pn.: „Monitorowanie zakażeń szpitalnych oraz inwazyjnych zakażeń bakteryjnych dla celów epidemiologicznych, terapeutycznych i profilaktycznych (na lata 2009 – 2013)”
- referowała Pani Anna Kamińska Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji,
przedstawienie sprawozdania po zakończeniu realizacji programu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru znaku CE
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 22-04-2010 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów wniosków przedkładanych w związku z badaniem klinicznym, wysokości opłat za złożenie wniosków oraz sprawozdania końcowego z wykonania badania klinicznego
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 22-04-2010 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać ocena kliniczna wyrobów medycznych i aktywnych wyrobów medycznych do implantacji
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 22-04-2010 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących postępowania z podstawową dokumentacją badania klinicznego
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 22-04-2010 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 22-04-2010 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłat za zgłoszenie i powiadomienie o wyrobie, za zmianę danych objętych zgłoszeniem i powiadomieniem oraz wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 22-04-2010 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

10. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 22-04-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

11. Projekt instrukcji wyjazdowej dla delegacji RP na 63. sesję Światowego Zgromadzenia Zdrowia w Genewie w dniach 17 – 21 maja 2010 r.
- referował Pan Marcin Rynkowski Zastępca Dyrektora Departamentu
Współpracy Międzynarodowej.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.
przesłanie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
termin realizacji: 26-04-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, oraz sposobu dokumentowania tych badań
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni oraz do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu Oceny Skutków Regulacji
termin realizacji: 22-04-2010 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 22-04-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

14. Projekt kierunków działań dotyczących prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
- referował Pan Wojciech Kłosiński Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia
Publicznego.

Ustalono:
Kierownictwo zapoznało się z przedstawioną informacją,
przedstawienie na Kierownictwie propozycji dalszych rozwiązań
termin realizacji: do 05-05-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

15.Informacja dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw
- referował Pan Wojciech Kłosiński Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia
Publicznego.

Ustalono:
skierowanie pisma do Ministra Finansów, Ministra Gospodarki, Ministra Sportu i Turystyki
termin realizacji: 22-04-2010 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: do 05-05-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

16.Informacja dotycząca zapewnienia skutecznej opieki zdrowotnej osobom wykazującym zaburzenia preferencji seksualnych
- referował Pan Wojciech Kłosiński Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia
Publicznego.

Ustalono:
Kierownictwo zapoznało się z przedstawioną informacją oraz przyjęło przedstawiony kierunek prac.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

17.Informacja Ministra Zdrowia na temat stanu przygotowań Polski do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. UEFA EURO 2012 w zakresie bezpieczeństwa medycznego
- przedstawił Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do sejmowej Podkomisji Stałej do spraw przygotowań Polski do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej,
termin realizacji: 22-04-2010 r.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego
Nadzoruje: Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny

18. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu Oceny Skutków Regulacji oraz do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 22-04-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego we współpracy z Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
BIURO MINISTRA Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU
MAREK TWARDOWSKI

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-04-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2030 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.