nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 05 maja 2010 r.1. Propozycja dokumentów do planu prac Rządu na II półrocze 2010 r. oraz zamierzeń legislacyjnych i pozalegislacyjnych do końca kadencji Rządu
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
bezwzględne przestrzeganie terminów zaplanowanych w harmonogramie prac.

Odpowiedzialny: Dyrektorzy właściwych komórek organizacyjnych
Nadzoruje: Członkowie Kierownictwa zgodnie z kompetencjami

2. Pismo Dyrektora Narodowego Centrum Krwi
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
Kierownictwo zapoznało się z przedstawioną informacją.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej we współpracy z Narodowym Centrum Krwi
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 06-05-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

4. Propozycja działań dotycząca zagospodarowania powierzchni biurowych w Ministerstwie Zdrowia
- referował Pan Jan Maciejewski Dyrektor Biura Administracyjno – Gospodarczego.

Ustalono:
kierunkowe przyjęcie propozycji zagospodarowania powierzchni biurowych,
przygotowanie informacji zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 17-05-2010 r.

Odpowiedzialny: Biuro Administracyjno – Gospodarczego.
Nadzoruje: Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny

5. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia (w dniach od 04-05-2010r. do 07-05-2010r.)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów czynności wykonywanych przez izby lekarskie
- referował Pan Jakub Bydłoń Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 06-05-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu i trybu wykonywania prawomocnych orzeczeń sądów lekarskich
- referował Pan Jakub Bydłoń Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 06-05-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne
- referował Pan Roman Danielewicz Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 06-05-2010 r. ,
w przypadku braku uwag skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

9. Projekt podziału dotacji budżetowej na pomoc materialną dla studentów i doktorantów dla uczelni medycznych na rok 2010
- referował Pan Roman Danielewicz Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Ustalono:
przygotowanie dodatkowych informacji zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
termin realizacji: 06-05-2010 r. ,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

10. Opinia dotycząca możliwości uzyskiwania specjalizacji lekarskich przez profesorów medycyny
- referował Pan Roman Danielewicz Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Ustalono:
Kierownictwo zapoznało się z przedstawioną opinią.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

11. Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie zadań służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej
- referował Pan Piotr Dąbrowski Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej,
termin realizacji: 06-05-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności
- referował Pan Piotr Dąbrowski Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 06-05-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu badań wykonywanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy
- referował Pan Piotr Dąbrowski Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 06-05-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

15.Raport na temat możliwości wdrożenia skutecznej strategii ograniczenia spożycia tytoniu w Polsce
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
Kierownictwo zapoznało się z przedstawionym raportem.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

16. Opinia dotycząca Stanowiska Polski w odniesieniu do wspólnego stanowiska UE w zakresie zdrowia oraz praw reprodukcyjnych i seksualnych prezentowanego przez UE na forum ONZ
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
podjęcie działań zgodnie z propozycją.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

17. Projekt Stanowiska Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministra Zdrowia co do postępowania prowadzącego do uzyskania potwierdzenia zgodności polskiego systemu akredytacji szkolnictwa wyższego ze standardami przyjętymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do zaopiniowania przez Departament Prawny i Departament Współpracy Międzynarodowej,
termin realizacji: 06-05-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
BIURO MINISTRA Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
SEKRETARZ STANU
JAKUB SZULC

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-05-05
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2167 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.