nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 14 czerwca 2010 r.


1. Informacja o stanie prac nad wdrożeniem dyrektyw Unii Europejskie
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
Kierownictwo zapoznało się z przedstawionymi wyjaśnieniami,
dalsze monitorowanie stanu prac
termin realizacji: 15-06-2010 r.

Odpowiedzialny: Dyrektorzy komórek organizacyjnych wg właściwości, Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

2. Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych oraz doskonalenia zawodowego
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do rozpatrzenia przez stały Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 15-06-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

3. Propozycja ewentualnego ustanowienia specjalizacji lekarskiej – kombustiologia
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
nie podejmowanie prac nad ustanowieniem omawianej specjalizacji.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 15-06-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

5. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 15-06-2010 r.
w przypadku braku uwag merytorycznych przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

6. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Centrum Egzaminów Medycznych
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 15-06-2010 r.
w przypadku braku uwag merytorycznych przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

7. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 15-06-2010 r.
w przypadku braku uwag merytorycznych przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

8. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 15-06-2010 r.
w przypadku braku uwag merytorycznych przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 15-06-2010 r.
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej we współpracy z Narodowym Centrum Krwi
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 15-06-2010 r.
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej we współpracy z Narodowym Centrum Krwi
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

11. Informacja w sprawie zagrożenia procesu restrukturyzacji wobec: Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu, Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
Kierownictwo zapoznało się z przedstawioną informacją,
przygotowanie dodatkowej informacji i zorganizowanie spotkania zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.
termin realizacji: 15-06-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

12. Projekt podziału środków na zadania zespołów ratownictwa medycznego w 2011r.
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu podziału środków zgodnie z wariantem III
przekazanie do Ministra Finansów wraz ze wskazaną dokumentacją.
termin realizacji: 15-06-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

13. Raport okresowy z realizacji zadań opisanych w porozumieniu z dnia 8 grudnia 2008 roku związanych z programem wieloletnim „Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR) w latach 2005 – 2010” za okres 08.12.2009 – 7.03.2010 roku.
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu,
- referował Pan Marcin Wiktorzak Koordynator Projektu EC-135 z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Ustalono:
Kierownictwo zapoznało się z przedstawionym raportem

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

15. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka
- referowała Pani Dagmara Korbasińska Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 15-06-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

16. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
- referowała Pani Dagmara Korbasińska Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
zorganizowanie konferencji uzgodnieniowej,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 15-06-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

17. Notatka w sprawie ewentualnych możliwości przeciwdziałania niepłodności osób poddawanych leczeniu onkologicznemu
- referowała Pani Dagmara Korbasińska Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka.

18. Informacja dotycząca akcji letniej organizowanej w ramach planowanych w bieżącym roku działań popularyzujących programy profilaktyczne raka piersi i raka szyjki macicy realizowanych w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
kierunkowe przyjęcie przedstawionego projektu,
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji w dalszych pracach nad przygotowaniem niezbędnych dokumentów.

Odpowiedzialny: Biuro Prasy i Promocji, Departament Budżetu, , Finansów i Inwestycji, Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-06-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1793 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.