nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 1 lipca 2010 r.


1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Informatyzacji Ochrony Zdrowia
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 02-07-2010 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Propozycje nowych projektów indywidualnych zgłoszonych przez Ministerstwo Zdrowia do wpisania na Listę projektów indywidualnych dla programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Europejskich
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

3. Propozycja zorganizowania w Warszawie Szczytu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy ECCA i Gali Wręczenia Nagród Perła Mądrości, wieńczącego Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w styczniu 2011 r.
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie dodatkowych informacji zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

4. Pismo Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie programu zdrowotnego polegającego na finansowaniu leczenia hormonem wzrostu (somatotropinum) dzieci z Zespołem Silvera-Russella
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
udzielenie odpowiedzi zgodnie z przedstawioną propozycją.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 02-07-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów raportowania i sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 02-07-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 02-07-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 02-07-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 02-07-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru znaku CE
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 02-07-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 02-07-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

12. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń merytorycznych do podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik sterylizacji medycznej
- referowała Pani Katarzyna Chmielewska Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 05-07-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

13. Wniosek dotyczący przesunięcia środków w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe, w rozdziale 80309 z pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na stypendia dla cudzoziemców
- referował Pan Roman Danielewicz Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

14. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy leczeniu substytucyjnym oraz szczegółowych warunków, które powinien spełniać zakład opieki zdrowotnej prowadzący leczenie substytucyjne
- referował Pan Wojciech Kłosiński Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego.
Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 02-07-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

15. Pismo Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny pracy w sprawie limitowania badań wykonywanych przez wojewódzkie ośrodki medycyny pracy dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy
- referował Pan Wojciech Kłosiński Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego.
Ustalono:
udzielenie odpowiedzi zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

16. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)
- referował Pan Wojciech Kłosiński Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego.
Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 02-07-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

17. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów
- referował Pan Wojciech Kłosiński Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego.
Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 02-07-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

18. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich
- referował Pan Wojciech Kłosiński Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego.
Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 02-07-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

19. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów
- referował Pan Wojciech Kłosiński Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego.
Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 02-07-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

20. Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druk nr 3021)
- referował Pan Wojciech Kłosiński Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego.
Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Radę Ministrów,
termin realizacji: 02-07-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

21. Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce
- referował Pan Wojciech Kłosiński Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego.
Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu przedłożenia do podpisu Prezesowi Rady Ministrów,
termin realizacji: 02-07-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

22. Projekt Sprawozdania z realizacji w 2009 roku Harmonogramu Realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007 – 2011. (Streszczenie)
- referował Pan Wojciech Kłosiński Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego.
Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 15-06-2010 r.
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7dni.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

23. Projekt dokumentu na temat aspektów finansowych i organizacyjnych restrukturyzacji lecznictwa szpitalnego - materiał na posiedzenie Senackiej Komisji Zdrowia
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Komisji Zdrowia Sejmu RP,
termin realizacji: 02-07-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

24. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Zespołu do Spraw Zapewnienia Dostępności Systemu Ochrony Zdrowia do Produktów Leczniczych Wytwarzanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni oraz Rządowego Centrum Legislacji w celu zaopiniowania,
skierowanie do termin realizacji: 02-07-2010 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

25. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
- referował Pan Marcin Antoniak Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 05-07-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

26. Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do przygotowania zmiany zasad opłacania finansowanych przez budżet państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne ewidencjonowanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz zasad finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni
- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 02-07-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

27. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem
- referowała Pani Dagmara Korbasińska Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 02-07-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

28. Projekt stanowiska Rządu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (druk nr 3085)
- referowała Pani Dagmara Korbasińska Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Radę Ministrów,
termin realizacji: 02-07-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

29. Projekt programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn.: „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2010 – 2012”
- referowała Pani Dagmara Korbasińska Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu,

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

30. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 02-07-2010 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

31. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do obrotu i stosowania w żywności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonych substancji dodatkowych
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 02-07-2010 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

32. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 02-07-2010 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

33. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 02-07-2010 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

34. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 02-07-2010 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

35. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 02-07-2010 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

Opracowało: Akceptował:
BIURO MINISTRA Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
SEKRETARZ STANU
JAKUB SZULC

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-07-01
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2416 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.