nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 5 lipca 2010 r.


1. Informacja o postępie prac legislacyjnych nad planem prac Rządu na I półrocze 2010 r. i programem prac legislacyjnych dotyczącym projektów rozporządzeń pozostających we właściwości Ministra Zdrowia (w tym także Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów – stan na dzień 18.06.2010r.)
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.

Ustalono:
przyspieszenie prac legislacyjnych z uwzględnieniem terminów wskazanych w Planie prac Rządu i Programie prac legislacyjnych.

Odpowiedzialny: Dyrektorzy właściwych komórek organizacyjnych
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Informacja dotycząca opracowania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2010-2013 w zakresie budżetu Ministra Zdrowia
- referowała Pani Elżbieta Jazgarska Dyrektor Departamentu Budżetu,
Finansów i Inwestycji.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do Ministra Finansów propozycji planu ze wskazaniem priorytetów zgodnie z wersją II,
termin realizacji: 06-07-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia w porozumieniu,
termin realizacji: 05-07-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 06-07-2010 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

5. Opinia w sprawie konsultantów wojewódzkich w województwie świętokrzyskim
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie pisma do Wojewody Świętokrzyskiego zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji i do wiadomości do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki uchylające rozporządzenie w sprawie higieny pracy w zakładach wytwarzających papę smołowcową i używających paku i smoły pogazowej przy produkcji
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia w porozumieniu,
termin realizacji: 05-07-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

7. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opieki długoterminowej
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
powiadomienie Prezesa Rady Ministrów o zamiarze powołania Zespołu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 06-07-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

8. Pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy – Kodeks pracy
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie notatki zawierającej uwagi do ustawy wraz z opinią Rządowego Centrum Legislacji.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

9. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Pediatrycznego Zespołu Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych
- referowała Pani Dagmara Korbasińska Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 06-07-2010 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych.
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 06-07-2010 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 06-07-2010 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

12. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 06-07-2010 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

13. Projekt programu pn.: „Ocena ryzyka wystąpienia drugiej fali zachorowań na grypę A(H1N1)v w Polsce” (okres realizacji programu – 2010 rok)
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przygotowanie dodatkowych informacji z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
termin realizacji: do 12-07-2010 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

14. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia ( w dniach od 05-07-2010 r. do 09-07-2010 r.)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

15. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia w porozumieniu,
termin realizacji: 05-07-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
BIURO MINISTRA Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
SEKRETARZ STANU
JAKUB SZULC

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-07-05
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2248 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.