nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 24 listopada 2010 r.


1. Projekt programu polityki zdrowotnej pt.: „Program zmniejszenia umieralności i częstości powikłań noworodków urodzonych przedwcześnie – poprawy szans na prawidłowy rozwój i uniknięcie niepełnosprawności na lata 2011 – 2016”
- referowała Pani Dagmara Korbasińska Dyrektor Departamentu Matki
i Dziecka,
- referowała Pani prof. Ewa Helwich,
- referował Pan prof. Janusz Świetliński,
- referował Pan Maciej Piróg Dyrektor Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia
Dziecka”

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 25-11-2010 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażaniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej

- referował Pan Piotr Dąbrowski Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia
Publicznego.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni
termin realizacji: 25-11-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Departamentem Budżetu, Finansów i Inwestycji, Krajowym Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji, trybu działania i szczegółowych zadań Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia
- referował Pan Piotr Dąbrowski Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia
Publicznego .

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji
termin realizacji: 25-11-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

4. Projekt informacji o problemie „dopalaczy” – materiał na Radę EPSCO w dniu 7 grudnia 2010 r.
- referował Pan Piotr Dąbrowski Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia
Publicznego.

Ustalono:
przyjęcie projektu informacji po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony
Zdrowia.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 25-11-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

6. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 25-11-2010 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

7. Raport okresowy z przebiegu prac Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia za I i II kwartał 2010 r.
- referował Pan Marcin Antoniak Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli
i Skarg.

Ustalono:
Kierownictwo zapoznało się z przedstawionym raportem okresowym.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

8. Pismo w sprawie Fundacji Sue Ryder
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
udzielenie odpowiedzi zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

9. Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do przygotowania zmiany zasad opłacania finansowanych przez budżet państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne ewidencjonowanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz zasad finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 25-11-2010 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

10. Pismo Świętokrzyskiego Centrum Onkologii
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie pisma do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

11. Pismo Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
Kierownictwo przyjęło przedstawioną informację.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

12.Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych oraz wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych
- przedstawiła Pani Zofia Ulz Główny Inspektorat Farmaceutyczny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 25-11-2010 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektor Farmaceutyczny
Nadzoruje: Pani Zofia Ulz Główny Inspektorat Farmaceutyczny

13.Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego i badanego produktu leczniczego oraz wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na import produktu leczniczego i badanego produktu leczniczego
- przedstawiła Pani Zofia Ulz Główny Inspektorat Farmaceutyczny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 25-11-2010 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektor Farmaceutyczny
Nadzoruje: Pani Zofia Ulz Główny Inspektorat Farmaceutyczny

14.Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego i badanego produktu leczniczego oraz wzoru zezwolenia na import produktu leczniczego i badanego produktu leczniczego
- przedstawiła Pani Zofia Ulz Główny Inspektorat Farmaceutyczny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 25-11-2010 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektor Farmaceutyczny
Nadzoruje: Pani Zofia Ulz Główny Inspektorat Farmaceutyczny

15.Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne
- przedstawił Katarzyna Chmielewska Zastępca Dyrektora Departamentu
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 25-11-2010 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

16.Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia ( w dniach od 22-11-2010 r. do 26-11-2010 r.)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-11-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2723 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.