nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 21 stycznia 2011 r.


1. Karta Problemu Zdrowotnego – Terapeutyczny Program Leczenia opornych postaci szpiczaka mnogiego plazmocytowego
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej karty problemu zdrowotnego.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Raporty okresowe z przebiegu prac Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia za III i IV kwartał 2010 r.
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
Kierownictwo zapoznało się z przedstawionymi raportami.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

3. Karta Problemu Zdrowotnego w przedmiocie zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej – „Mechaniczne, wspomaganie serca sztucznymi komorami nowej generacji w pełni implantowanymi i identyfikowanymi procedurami wysokospecjalistycznymi: 13.1 do 13.5”
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 24-01-2011 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

4. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2011 oraz kierunków realizacji tego programu na lata 2012 i 2013
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 24-01-2011 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do rozpatrzenia przez stały Komitet Rady Ministrów.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

5. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania zmian systemu organizacji podstawowej opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 24-01-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 24-01-2011 r.,
skierowanie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu Oceny Skutków Regulacji.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

7. Projekt działań dotyczący leków antywirusowych zgromadzonych w rezerwach państwowych gospodarczych produktów leczniczych i wyrobów medycznych
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
podjęcie działań zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego we współpracy z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym, Głównym Inspektoratem Sanitarnym, Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji i Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

8. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Zasad Przekazywania Samorządowi Lekarskiemu Środków z Budżetu Państwa na Pokrycie Kosztów Czynności Przejętych od Administracji Państwowej
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 24-01-2011 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wymagań w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej do Służby Więziennej
- referował Pan Piotr Dąbrowski Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia
Publicznego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia w porozumieniu,
termin realizacji: 24-01-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłaty za czynności związane z wydawaniem zgody na przeprowadzenie badań naukowych i rozwojowych
- referował Pan Piotr Dąbrowski Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia
Publicznego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 24-01-2011 r.,
skierowanie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu Oceny Skutków Regulacji,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

11. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw opracowania Planu Dotyczącego Środowiska i Zdrowia Dzieci (CEHAP)
- referował Pan Piotr Dąbrowski Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia
Publicznego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieni uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 24-01-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
- referował Pan Artur Fałek Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej
i Farmacji.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 24-01-2011 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
- referował Pan Artur Fałek Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej
i Farmacji.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 24-01-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

14. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
- referował Pan Artur Fałek Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej
i Farmacji.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 24-01-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

15. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze
- referował Pan Artur Fałek Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej
i Farmacji.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 24-01-2011 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

16. Informacja w sprawie Wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-385/08 (Plavix)
- referował Pan Marcin Rynkowski Zastępca Dyrektora Departamentu
Współpracy Międzynarodowej.

Ustalono:
Kierownictwo zapoznało się z przedstawioną informacją.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

17.Propozycja sfinansowania konferencji realizowanej w ramach priorytetu pn. „Wyrównywanie różnic w zdrowiu”
- referowała Pani Dagmara Korbasińska Dyrektor Departamentu Matki
i Dziecka.

Ustalono:
przekazanie do decyzji Dyrektora Generalnego.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

18. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 24-01-2011 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

19. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do ponownych uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 24-01-2011 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

20. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli

- przedstawił Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do ponownych uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 24-01-2011 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny


Opracowało: Akceptował:
BIURO MINISTRA Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
SEKRETARZ STANU
JAKUB SZULC


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-01-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1932 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.