nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 28 lutego 2011 r.


1. Projekt ustawy o prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym
- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia
Zdrowotnego.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1dzień,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia
Zdrowotnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 01-03-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej
- referował Pan Anatol Gołąb Zastępca Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia
Zdrowotnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 01-03-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

4. Propozycja podziału budżetu i propozycja dofinansowania wydatków finansowanych z budżetu Ministra Zdrowia
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

5. Propozycja podziału środków w zakresie wydatków majątkowych części 46 – Zdrowie na 2011 rok
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

6. Propozycja podziału środków na zadania finansowane z udziałem środków europejskich w części 46 – Zdrowie w 2011 roku
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

7. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń merytorycznych dla zmian legislacyjnych w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 01-03-2011 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

8. Karty problemów zdrowotnych dotyczące leków stosowanych w ramach chemioterapii niestandardowej
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionych kart problemów zdrowotnych,
skierowanie do opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych,
termin realizacji: 01-03-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

9. Karta problemu zdrowotnego dotycząca zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B przy wykorzystaniu substancji czynnej tenofowir w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego jako świadczenia gwarantowanego
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej karty problemu zdrowotnego,
skierowanie do opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych,
termin realizacji: 01-03-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

10. Projekt działań dotyczących leczenia w ramach programu terapeutycznego finansowanego ze środków publicznych
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie proponowanego kierunku działania.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

11. Projekt działań dotyczących spotkania Komitetu Przeglądowego Międzynarodowych Przepisów Zdrowia, które odbędzie się w dniach 28 – 30 marca 2011 roku w Genewie
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie sprawy do Departamentu Zdrowia Publicznego, Głównego Inspektora Sanitarnego i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji, rodzaju i trybu uzyskania tych kwalifikacji oraz wzorów stosowanych dokumentów
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 01-03-2011 r.,
skierowanie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu Oceny Skutków Regulacji,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

13. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz realizujących je podmiotów
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 01-03-2011 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

14. Projekt porozumienia między Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Zdrowia w sprawie korzystania z wojskowych transportowych statków powietrznych w ramach akcji pod nazwą „Akcja Serce”
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 01-03-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu


16. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 7 dni i do konsultacji społecznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 01-03-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

17. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu

- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 01-03-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

18. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 01-03-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

19.Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia ( w dniach od 28-02-2011 r. do 04-03-2011 r.)
- referowała Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

Opracowało: Akceptował:
BIURO MINISTRA Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
SEKRETARZ STANU
JAKUB SZULC

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-02-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1748 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.