nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Projekt rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej05.05.2011r. Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu

Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 28 marca 2011 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
do dnia 21 kwietnia 2011 r. b

Uwagi prosimy przesyłać na adres
h.rocka@mz.gov.plROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia ...................... 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej


Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 52, poz. 543, z późn. zm.3)) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


w porozumieniu:
MINISTER PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1707 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 107, poz. 679 i Nr 230, poz. 1507.
3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 38, poz. 437, z 2001 r. Nr 71, poz. 743, z 2003 r. Nr 59, poz. 531, z 2004 r. Nr 117, poz. 1227, z 2005 r. Nr 98, poz. 826, z 2006 r. Nr 127, poz. 892, z 2007 r. Nr 109, poz. 755 i Nr 160, poz. 1139, z 2008 r. Nr 113, poz. 723 oraz z 2009 r. Nr 83, poz. 699.U Z A S A D N I E N I EProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej stanowi wypełnienie upoważnienia zawartego w art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.). Jego celem jest dostosowanie miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego do wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w 2011 roku.

W planie budżetu na 2011 rok nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej. Brak podwyżki wynagrodzeń w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej, zarówno w 2010, jak i w 2011 r., spowoduje, iż wynagrodzenie części grup pracowników otrzymujących wynagrodzenie jednoskładnikowe (zasadnicze) będzie znacznie odbiegać od wynagrodzenia minimalnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. (zwłaszcza w czterech pierwszych kategoriach zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 52, poz. 543, z późn. zm.)).

W związku z tym należy skorygować wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego w ww. kategoriach zaszeregowania, tak aby nie odbiegały one od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (1.386 zł), określonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 2010 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r. (Dz. U. Nr 194, poz. 1288). Z tego też względu w tabeli podniesiono wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania z kwoty 1.280 zł do kwoty 1.400 zł, w II kategorii z kwoty 1.300 zł do kwoty 1.410 zł, w III kategorii z kwoty 1.320 zł do kwoty 1.420 zł oraz w IV kategorii z kwoty 1.370 zł do kwoty 1.430 zł.

Należy dodać, że wynagrodzenie jednoskładnikowe (zasadnicze) otrzymują przeważnie pracownicy podejmujący pracę po raz pierwszy, którzy nie otrzymują dodatku za wysługę lat, a w przypadku gdy pracodawca nie tworzy funduszu premiowego, również premii.
Projekt przewiduje wejście w życie rozporządzenia po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597) i w związku z tym nie podlega notyfikacji.
Ocena skutków regulacji


1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny
Postanowienia projektu rozporządzenia mają zastosowanie do pracowników zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych w formie jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego (w tym pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej i pracowników publicznych żłobków) oraz pracowników zakładów utworzonych przez pracodawców, którymi są organy wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. minister właściwy do spraw zdrowia lub centralny organ administracji rządowej, wojewoda, jednostka samorządu terytorialnego), w celu udzielania świadczeń zdrowotnych swoim pracownikom (art. 8 ust. 4 ww. ustawy).

2. Konsultacje społeczne
Projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji społecznych, między innymi z: Naczelną Radą Lekarską, Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Radą Aptekarską, Krajową Radą Diagnostów Laboratoryjnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Krajowym Sekretariatem Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność 80”, Forum Związków Zawodowych, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, Sekretariatem Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”, Federacją Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, i Pomocy Społecznej, Federacją Związku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii, Ogólnopolską Konfederacją Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienia Zielonogórskiego”, Sekcją Krajową Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność” oraz Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337), projekt rozporządzenia został udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Projekt rozporządzenia przewiduje zmianę dotychczasowych miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w czterech pierwszych kategoriach zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej, tak aby nie odbiegało od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, jakie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 r.
W związku z tym, że w ustawie budżetowej na rok 2011 wydatki na wynagrodzenia utrzymane zostały na poziomie wydatków z 2010 r. i nie ma możliwości ich zwiększenia, ewentualne skutki finansowe jednostki musiałyby pokryć w ramach przyznanego budżetu bez możliwości dodatkowego, stałego zwiększenia z budżetu Ministra Zdrowia.
Wskazanie dokładnej wysokości środków przeznaczonych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń nie jest możliwe. Kwoty podwyżek uzależnione są bowiem od wysokości wynagrodzeń konkretnych pracowników.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało dużego wpływu na rynek pracy. Wejście w życie niniejszego rozporządzenia może spowodować wzrost kosztów ponoszonych przez pracodawców zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych w formie jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego jedynie w przypadku pracowników pobierających wynagrodzenie jednoskładnikowe w wysokości niższej od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w 2011 r. Będą to przeważnie pracownicy podejmujący pracę po raz pierwszy, którzy nie otrzymują dodatku za wysługę lat, a w przypadku gdy pracodawca nie tworzy funduszu premiowego, również premii.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

7. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej
Przedmiot regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-03-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6229 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.