nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 23 grudnia 2010 r.


1. Karta problemu zdrowotnego dotycząca zakwalifikowania terapeutycznego programu zdrowotnego leczenia chorób nerek ketoanalogami aminokwasów jako świadczenia gwarantowanego z zakresu programów zdrowotnych
- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej karty problemu zdrowotnego.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia w porozumieniu,
termin realizacji: 24-12-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

3. Wniosek dotyczący wyboru Centralnego Ośrodka Koordynującego dla Populacyjnego programu profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy dokonanego w ramach ogłoszonej w październiku bieżącego roku procedury konkursowej
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

4. Protokół z przebiegu konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa w 2011 roku
- referowała Pani Anna Kamińska Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej.

Ustalono:
Kierownictwo zapoznało się z przedstawionym protokołem,
skierowanie pism do Dyrektorów szpitali i organów założycielskich zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

5. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej pn. „Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie”.

Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie”

- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektów,
uwzględnienie w dalszych pracach decyzji podjętych przez Radę Ministrów,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 24-12-2010 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg, Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 24-12-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu
7. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do Spraw Intensywnej Terapii
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 24-12-2010 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

8. Propozycja powołania Zespołu Ekspertów do spraw Osteoporozy przy Konsultancie Krajowym w dziedzinie reumatologii
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

9. Propozycja powołania „Zespołu reumatologów i lekarzy rodzinnych do spraw wdrożenia standardów rozpoznawania i leczenia chorób stawów” przy Konsultantach Krajowych w dziedzinach reumatologii i medycyny rodzinnej
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

10. Informacja w sprawie Dwuletniej Umowy o Współpracy zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Biurem Regionalnym WHO w latach 2010 – 2011 (BCA 2010 – 2011)
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Kierownictwo zapoznało się z przedstawioną informacją.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej we współpracy z właściwymi Departamentami
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

11. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw wielospecjalistycznej opieki leczniczej nad dziećmi z wadami części twarzowej czaszki
- referowała Pani Barbara Kwiatkowska Główny Specjalista w Departamencie Matki i Dziecka.

przyjęcie tekstu projektu,
powiadomienie Prezesa Rady Ministrów o zamiarze powołania Zespołu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego]v
- referowała Pani Barbara Kwiatkowska Główny Specjalista w Departamencie Matki i Dziecka.

przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 24-12-2010 r.,

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statutu uchodźcy
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny.

przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 24-12-2010 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

14. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenia w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny.

przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 24-12-2010 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

15. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny.

przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni
termin realizacji: 24-12-2010 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

16. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenia w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny.

przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 24-12-2010 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-12-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2525 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.