nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 16 maja 2011 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 17-05-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Karta problemu zdrowotnego dotycząca zmian programu terapeutycznego „Leczenie lekami biologicznymi reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiomatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym”
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej karty problemu zdrowotnego,
skierowanie do opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych,
termin realizacji: 17-05-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 5 dni,
termin realizacji: 17-05-2011 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 2 dni oraz do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu uzyskania opinii w zakresie Oceny Skutków Regulacji,
termin realizacji: 17-05-2011 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rodzaju i zakresu oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia w porozumieniu,
termin realizacji: 17-05-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

6. Propozycja zamieszczenia standardów postępowania medycznego, rekomendacji, zaleceń i wytycznych na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

7. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Narodowego Programu Leczenia Hemofilii na lata 2012-2018
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 2 dni,
termin realizacji: 17-05-2011 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

8. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany sposobu wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych w 2011 r. na finansowanie programów wieloletnich
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 17-05-2011 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

9. Informacja dotycząca nieruchomości położonych w Konstancinie -Jeziornie przy ul. Uzdrowiskowej
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
Kierownictwo zapoznało się z przedstawioną informacją oraz zaakceptowało projekt porozumienia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru formularza oświadczenia o braku konfliktu interesów
- referował Pan Artur Fałek Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej
i Farmacji.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 17-05-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

11. Projekt Stanowiska Rządu do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
- referował Pan Artur Fałek Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej
i Farmacji.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 17-05-2011 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

12. Projekt działań dotyczący Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie
- referował Pan Artur Fałek Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej
i Farmacji.

Ustalono:
przygotowanie dodatkowych dokumentów zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

13. Projekt ustawy o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy „ Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu”
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 17-05-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

14. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 21 dni,
termin realizacji: 17-05-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

15. Informacja dotycząca Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie wystąpienia do Ministra Nauki.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Organizacji Ochrony Zdrowia, Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji

Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

16. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się albo posiadających licencję detektywa
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni i skierowanie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
termin realizacji: 17-05-2011 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

17. Projekt informacji dla Komisji Zdrowia Senatu RP dotyczącej: Poprawy zdrowia publicznego i Zmniejszenia różnic w dziedzinie Zdrowia publicznego między krajami UE i państwami Partnerstwa Wschodniego
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu informacji po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
przekazanie do Komisji Zdrowia Senatu RP,
termin realizacji: 17-05-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego, Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

18. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń dla krajowego systemu leczenia ostrej niewydolności oddechowej przy pomocy wewnątrzustrojowego natleniania krwi (ECMO)
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 17-05-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

19. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia w porozumieniu,
termin realizacji: 17-05-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

20. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie orzekania o stanie zdrowia wymaganym do pełnienia służby na określonym stanowisku służbowym w Służbie Celnej
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia w porozumieniu,
termin realizacji: 17-05-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

21. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
- przedstawił w zastępstwie Pana Przemysława Bilińskiego Głównego
Inspektora Sanitarnego Pan Witold Tomaszewski.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 17-05-2011 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

22. Projekt Sprawozdania z realizacji Programu Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce w 2010 r.
- przedstawił w zastępstwie Pana Przemysława Bilińskiego Głównego
Inspektora Sanitarnego Pan Witold Tomaszewski.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 17-05-2011 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

Opracowało: Akceptował:
BIURO MINISTRA Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
SEKRETARZ STANU
JAKUB SZULC

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-05-16
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1740 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.