nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 20 czerwca 2011 r.1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 21-06-2011 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

2. Projekt sprawozdania Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Rozwoju Regionalnego z realizacji programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” w roku 2010
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez stały Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 21-06-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

3. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Chorób Rzadkich
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 21-06-2011 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

4. Pismo ze Stowarzyszenia Chorych na (MPS) Mukopolisacharydozę i Choroby Rzadkie
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
zorganizowanie spotkania z Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Chorych na MPS i Choroby Rzadkie.

Odpowiedzialny: Gabinet Polityczny, Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

5. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Komisji Ekonomicznej
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 21-06-2011 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

6. Propozycje uwag do projektu stanowiska Rządu do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie propozycji stanowiska.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

7. Pismo Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia stanowiska Doradcy Ministra do spraw zagranicznych
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
Kierownictwo zapoznało się z treścią pisma.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 20 dni,
termin realizacji: 21-06-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 21-06-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

10. Pismo Rektora Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
Kierownictwo zapoznało się z treścią pisma.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 21 dni,
termin realizacji: 21-06-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
- referowała Pani Dagmara Korbasińska Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 21-06-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

13. Projekt stanowiska Rządu wobec obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz niektórych innych ustaw (druk nr 4222)
- referowała Pani Dagmara Korbasińska Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 21-06-2011 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

14. Pismo Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Dyrektywy Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami
w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU

- przedstawił Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
ustalono realizację przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

15. Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dodatkowej deklaracji, odnoszącej się do występowania bakterii. E. coli
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
zorganizowanie spotkania Pana Adama Fronczaka Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

16. Projekt sprawozdania z realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia tytoniu w Polsce w 2010 roku
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez stały Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 21-06-2011 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

17. Propozycja organizacji Konferencji dla przedstawicieli europejskich ośrodków pediatrii onkologicznej oraz przedstawicieli Ministerstw Zdrowia w zakresie uzgodnienia Europejskich Standardów Opieki nad Dziećmi z Chorobami Onkologicznymi w czasie trwania Polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w dniach 20 – 21 października 2011 r.
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji,
realizacja w ramach Prezydencji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-06-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1899 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.