nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 07 listopada 2011 r.


1. Informacja o postępie prac legislacyjnych nad zaległymi rozporządzeniami pozostającymi we właściwości Ministra Zdrowia, w tym także Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie przedstawionej informacji.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacji
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
 uwag 7 dni,
 termin realizacji: 08-11-2011 r.,
 ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

3. Karta problemu zdrowotnego – Leczenie raka stercza skupioną wiązką ultradźwięków (HIFU)
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie przedstawionej karty problemu zdrowotnego,
 skierowanie do opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych,
 termin realizacji: 08-11-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

4. Karta problemu zdrowotnego – Leczenie raka stercza brachyterapią o niskiej mocy dawki (LDR)
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie przedstawionej karty problemu zdrowotnego,
 skierowanie do opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych,
 termin realizacji: 08-11-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

5. Karta problemu zdrowotnego – Hipotermia w leczeniu encefalopatii noworodków
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie przedstawionej karty problemu zdrowotnego,
 skierowanie do opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych,
 termin realizacji: 08-11-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wojskowej
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia w porozumieniu,
 termin realizacji: 08-11-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających.


Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
 uwag 7 dni,
 termin realizacji: 08-11-2011 r.,
 w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 21 dni oraz do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu uzyskania opinii w zakresie Oceny Skutków Regulacji.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 uwzględnienie uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
 skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
 termin realizacji: 08-11-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do ponownych uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 termin realizacji: 08-11-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 21 dni,
 termin realizacji: 08-11-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

11. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 2 dni,
 termin realizacji: 08-11-2011 r.,
 w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
- referował Pan Artur Fałek Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej
i Farmacji.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 termin realizacji: 08-11-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
- referował Pan Artur Fałek Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej
i Farmacji.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 termin realizacji: 08-11-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

14. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
- referował Pan Artur Fałek Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej
i Farmacji.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 termin realizacji: 08-11-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

15. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich
- referował Pan Artur Fałek Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej
i Farmacji.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
 termin realizacji: 08-11-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

16. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany sposobu wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych w 2011 roku na finansowanie programów wieloletnich oraz zmiany kwot dotacji tych programów w kolejnych latach realizacji
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 uwzględnienie uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
 skierowanie do rozpatrzenie przez stały Komitet Rady Ministrów,
 termin realizacji: 08-11-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-11-07
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2131 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.