nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra ZdrowiaUstalenia z obrad
Kolegium Ministra Zdrowia
w dniu 07 grudnia 2011 r.1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
 termin realizacji: 08-12-2011 r.,
 w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni i do Konsultacji społecznych z terminem zgłaszania uwag 14 dniu oraz do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu uzyskania opinii w zakresie Oceny Skutków Regulacji.
 skierowanie do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Propozycja wkładu do Planu działania dla Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012 Instytucji Wdrażającej dla Działania 2.3 PO KL
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Europejskich
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych oraz sposobu i trybu wykonywania prawomocnych orzeczeń sądów pielęgniarek i położnych
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 uwzględnienie uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 4 dni,
 termin realizacji: 08-12-2011 r.,
 ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 termin realizacji: 08-12-2011 r.,
 w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 termin realizacji: 08-12-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
 termin realizacji: 08-12-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób

- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 termin realizacji: 08-12-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
 termin realizacji: 08-12-2011 r.,
 skierowanie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu uzyskania opinii w zakresie Oceny Skutków Regulacji.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 termin realizacji: 08-12-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
 termin realizacji: 08-12-2011 r.,
 w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 21 dni.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

11. Projekt harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2012 – 2016
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
 termin realizacji: 08-12-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

12. Projekt sprawozdania z realizacji w 2010 roku Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007 – 2011
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do rozpatrzenia przez Radę Ministrów,
 termin realizacji: 08-12-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
 termin realizacji: 08-12-2011 r.][
Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

14. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podziału Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 termin realizacji: 08-12-2011 r.,
 ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

15. Projekt zasad rozpatrywania wniosków o nagrody Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie przedstawionego projektu zasad.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

16. Projekt pisma w sprawie konkursu dla uczniów szkół podstawowych na temat cukrzycy organizowanego w ramach programu zdrowotnego pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2010 – 2011”
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie przedstawionego projektu pisma.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

17. Projekt programu zdrowotnego pn.: „Narodowy program profilaktyki i edukacji diabetologicznej” na rok 2012
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie przedstawionego projektu programu zdrowotnego,
 skierowanie do opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych,
 termin realizacji: 08-12-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

18. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 termin realizacji: 08-12-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

19. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 termin realizacji: 08-12-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

20. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych

- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień oraz do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu uzyskania opinii w zakresie Oceny Skutków Regulacji.
 termin realizacji: 08-12-2011 r.,
 w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

21. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
- referowała Pani Dagmara Korbasińska Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
 termin realizacji: 08-12-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia

22. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do rozpatrzenia przez Radę Ministrów zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

23. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do rozpatrzenie przez Stały Komitet Rady Ministrów,
 termin realizacji: 08-12-2011 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

24. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 termin realizacji: 08-12-2011 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

25. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi
- przedstawiła Pani Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
 termin realizacji: 08-12-2011 r.,
 w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Nadzoruje: Pani Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny

26. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania oraz cofania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi
- przedstawiła Pani Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 termin realizacji: 08-12-2011 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Nadzoruje: Pani Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-12-07
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1985 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.