nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra ZdrowiaUstalenia z obrad
Kolegium Ministra Zdrowia
w dniu 15 grudnia 2011 r.1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu identyfikacji usługobiorców, pracowników medycznych i usługodawców oraz sposobu i trybu przekazywania przez usługodawców informacji o pracownikach medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz usługobiorców
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 termin realizacji: 16-12-2011 r.,
 w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o przekazanie raportu z udostępnienia danych przetwarzanych w Systemie Informacji Medycznej
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 termin realizacji: 16-12-2011 r.,
 w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 termin realizacji: 16-12-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 termin realizacji: 16-12-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 termin realizacji: 16-12-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat przez jednostki badawcze za kontrolę i weryfikacje spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni i do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu uzyskania opinii w zakresie Oceny Skutków Regulacji,
 termin realizacji: 16-12-2011 r.,
 ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 2 dni,
 termin realizacji: 16-12-2011 r.,
 w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

8. Projekt dalszych działań Ministerstwa Zdrowia w związku z realizacją pilotażu UE „Aktywne i Zdrowe Starzenie się”
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 zorganizowanie spotkania w celu wypracowania wspólnego stanowiska.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

9. Projekt programu zdrowotnego „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2012 – 2016”
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie przedstawionego projektu programu zdrowotnego,
 skierowanie do opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych,
 termin realizacji: 16-12-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej we współpracy z Departamentem Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

10. Projekt Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych – zestawienie zadań na rok 2012
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie przedstawionego projektu programu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

11. Protokół z przebiegu konkursów ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa w 2012 roku
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie przedstawionego tekstu protokołu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

12. Projekt Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012 – 2018
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie przedstawionego projektu programu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej we współpracy z Narodowym Centrum Krwi
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
- przedstawił Pan Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 wstrzymanie prowadzonych prac do stycznia 2012 roku.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

14. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 termin realizacji: 16-12-2011 r.,
 ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

15. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych oraz sposobu i trybu wykonywania prawomocnych orzeczeń sądów pielęgniarek i położnych
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
 skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 termin realizacji: 16-12-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

16. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
 termin realizacji: 16-12-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

17. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania oraz cofania zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie lub stosowanie w celu prowadzenia badań naukowych środków odurzających lub substancji psychotropowych
- przedstawiła Pani Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
 termin realizacji: 16-12-2011 r.,
 w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Nadzoruje: Pani Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny

18. Informacja dotycząca proponowanych obszarów deregulacji
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.

Ustalono:
 dokonanie przeglądu przez Departamenty,
 przedstawienie na Kierownictwie.
 termin realizacji: po 15 stycznia 2012 r.

Odpowiedzialny: Dyrektorzy Departamentów wg właściwości w porozumieniu z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Członkowie Kierownictwa

19. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
 termin realizacji: 16-12-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

20. Projekt działań dotyczący emisji zorganizowanego przez TVP 90 i Ministra Zdrowia „Białego Koncertu – Wigilia – kolędy od serca”.
- referowała Pani Anna Kamińska Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej.

Ustalono:
 podjęcie działań po akceptacji dokumentów przez Departament Prawny.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej, Gabinet Polityczny
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-12-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2190 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.