nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra ZdrowiaUstalenia z obrad
Kolegium Ministra Zdrowia
w dniu 02 lutego 2012 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 termin realizacji: 03-02-2012 r.,
 w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 termin realizacji: 03-02-2012 r.,
 w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla niektórych systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach obsługi systemu informacji w ochronie zdrowia
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 termin realizacji: 03-02-2012 r.,
 w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 termin realizacji: 03-02-2012 r.,
 ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przygotowanie dodatkowych informacji,
 ponowne omówienie na Kolegium,
 termin realizacji: 08-02-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przygotowanie dodatkowych informacji,
 ponowne omówienie na Kolegium,
 termin realizacji: 08-02-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej

- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 ponowne omówienie na Kolegium,
 termin realizacji: 08-02-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

8. Opinia w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie przedsiębiorstw podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem szpitali psychiatrycznych wraz z propozycją odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przygotowanie dodatkowych informacji,
 ponowne omówienie na Kolegium,
 termin realizacji: 03-02-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 uwzględnienie uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 5 dni,
 termin realizacji: 03-02-2012 r.,
 w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego, koniecznego do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
 termin realizacji: 03-02-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 5 dni,
 termin realizacji: 03-02-2012 r.,
 w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu komisji, trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszenia prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 uwzględnienie uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 5 dni,
 termin realizacji: 03-02-2012 r.,
 w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych oraz sposobu i trybu wykonywania prawomocnych orzeczeń sądów pielęgniarek i położnych
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 termin realizacji: 03-02-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

14. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego
w Lublinie

- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 termin realizacji: 03-02-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

15. Projekt stanowiska Rządu wobec poselskich projektów ustaw: o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
- referowała Pani Dagmara Korbasińska Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka.

Ustalono:
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
 termin realizacji: 03-02-2012 r.,
 ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia

16. Informacja dotycząca prac w zakresie zmian w stomatologii w 2011 r.
- referowała Pani Dagmara Korbasińska Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka.

Ustalono:
 Kierownictwo zapoznało się z przedstawioną informacją.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia

17. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1
- przedstawiła Pani Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 termin realizacji: 03-02-2012 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Nadzoruje: Pani Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-02-07
Data publikacji:
       2012-02-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2128 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.