nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra ZdrowiaUstalenia z obrad
Kolegium Ministra Zdrowia
w dniu 29 lutego 2012 r.
1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy załączone do wniosków o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu oraz o podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobu medycznego, który nie ma odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
- termin realizacji: 01-03-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Projekt opinii w przedmiocie rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 49)
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu stanowiska Rządu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
- termin realizacji: 01-03-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 3 dni.
- Kierownictwo zaakceptowało projekt odpowiedzi do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

3. Informacja w sprawie XII przeglądu gospodarczego Polski w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- Kierownictwo zapoznało się z przedstawioną informacją.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Morskiej Służby Asysty Telemedycznej
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia w porozumieniu,
- termin realizacji: 01-03-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, których udzielenie wymaga zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
- termin realizacji: 01-03-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
- termin realizacji: 01-03-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarno – higienicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty usługowe wykorzystywane do świadczenia usług w zakresie sterylizacji wyrobów medycznych i innych produktów
- przedstawił Pan Marek Posobkiewicz Zastępca Głównego Inspektora
Sanitarnego.

Ustalono:
- uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
- termin realizacji: 01-03-2012 r.,
- ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

8. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu do Spraw Europejskich, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia ( w dniach od 27-02-2012 r. do 02-03-2012 r.)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Bura Ministra.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-03-02
Data publikacji:
       2012-02-29
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 1993 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.