nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra ZdrowiaUstalenia z obrad
Kolegium Ministra Zdrowia
w dniu 07 marca 2012 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 termin realizacji: 08-03-2012 r.,
 w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie klasyfikacji danych i systemu kodów w Systemie Informacji Medycznej
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 termin realizacji: 08-03-2012 r.,
 w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacji
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 termin realizacji: 08-03-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 5 dni,
 termin realizacji: 08-03-2012 r.,
 ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

5. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
 termin realizacji: 08-03-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej
- referował Pan Piotr Dąbrowski Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia
Publicznego.

Ustalono:
 uwzględnienie uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
 termin realizacji: 08-03-2012 r.,
 ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

7. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz realizujących je podmiotów
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 uwzględnienie uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
 skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
 termin realizacji: 08-03-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

8. Projekt sprawozdania z realizacji ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2010 roku
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
 termin realizacji: 08-03-2012 r.,
 w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 21 dni.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

9. Projekt stanowiska Rady Ministrów wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych oraz o zmianie innych ustaw
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do rozpatrzenia przez stały Komitet Rady Ministrów,
 termin realizacji: 08-03-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

10. Projekt stanowiska wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (autorstwa Klubu Poselskiego „Ruch Palikota”).

Projekt stanowiska wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (autorstwa Klubu Poleskiego „Solidarna Polska”)
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 uwzględnienie uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 2 dni,
 termin realizacji: 08-03-2012 r.,
 ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

11. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
 termin realizacji: 08-03-2012 r.,
 w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

12. Informacja okresowa o pracy Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie przedstawionej informacji.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
 skierowanie do ponownych uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 termin realizacji: 08-03-2012 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

14. Informacja w zakresie realizacji działań w ramach Pilotażowego Programu Profilaktyki Zakażeń HCV pn. STOP! HCV” 2010 – 2011
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
 przyjęcie przedstawionej informacji.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

15. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych oraz wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych
- przedstawił Pan Zbigniew Niewójt Zastępca Głównego Inspektora
Farmaceutycznego.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 termin realizacji: 08-03-2012 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Nadzoruje: Pani Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny

16. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej
- przedstawił Pan Zbigniew Niewójt Zastępca Głównego Inspektora
Farmaceutycznego.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 termin realizacji: 08-03-2012 r.,
 w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Nadzoruje: Pani Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny

17. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych
- przedstawił Pan Zbigniew Niewójt Zastępca Głównego Inspektora
Farmaceutycznego.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 termin realizacji: 08-03-2012 r.,
 w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Nadzoruje: Pani Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny

18. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej
- przedstawił Pan Grzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 termin realizacji: 08-03-2012 r.,
 w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nadzoruje: Pan Grzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

19. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za złożenie wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego
- przedstawił Pan Grzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 termin realizacji: 08-03-2012 r.,
 w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nadzoruje: Pan Grzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-03-16
Data publikacji:
       2012-03-07
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 1622 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.