nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra ZdrowiaUstalenia z obrad
Kolegium Ministra Zdrowia
w dniu 21 marca 2012 r.


1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy przepisów dotyczących wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 22-03-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych w porozumieniu z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

2. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy i oceny zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze oraz określenia kryteriów będących podstawą ustalania priorytetów w zakresie kształcenia podyplomowego
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 22-03-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

3. Zestawienie prac legislacyjnych związanych z postępowaniami Komisji Europejskiej w sprawie naruszenia przez Polskę obowiązków traktatowych – marzec 2012 r.
- referował Pan Marcin Rynkowski Dyrektor Departamentu Współpracy
Międzynarodowej.

Ustalono:
Kierownictwo przyjęło przedstawioną informację.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pani Agnieszka Pachciarz Podsekretarz Stanu

4. Projekt programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” Moduł I „Program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej na lata 2012 – 2016”
- referowała Pani Anna Kamińska Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kolegium,
termin realizacji: 04-04-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pani Agnieszka Pachciarz Podsekretarz Stanu

5. Informacja dotycząca sytuacji osób chorych na stwardnienie rozsiane, w aspekcie możliwości wdrożenia do realizacji programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Leczenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane”
- przedstawiła Pani Agnieszka Pachciarz Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
Kierownictwo zapoznało się z przedstawioną informacją.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pani Agnieszka Pachciarz Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
zorganizowanie spotkania w dniu 26-03-2012 r.,
termin realizacji: 22-03-2012 r.,
ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat przez jednostki badawcze za kontrolę i weryfikację spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
- referował Pan Piotr Dąbrowski Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia
Publicznego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 22-03-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

8. Projekt pisma Ministra Zdrowia skierowanego do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie udziału Polski w pracach na rzecz pilotażu zainicjowanego przez Komisję Europejską pn. „Aktywne i zdrowe starzenie się” i udziału przedstawicieli Polski w grupach roboczych związanych z pilotażem
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego
- referowała Pani Dagmara Korbasińska Dyrektor Departamentu Matki
i Dziecka.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

10. Projekt „Programu Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 – 2016”
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
zorganizowanie spotkania z udziałem Zespołu i Członków Kierownictwa.
ponowne omówienie na Kolegium.
termin realizacji: do 04-04-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

11. Informacja w sprawie funkcjonujących w Urzędzie gremiów powołanych zarządzeniami Ministra Zdrowia, Dyrektora Generalnego oraz nadzorowanych lub podporządkowanych Prezesowi Rady Ministrów
- przedstawił Pan Marcin Antoniak Zastępujący Dyrektora Generalnego
Ministerstwa Zdrowia.

Ustalono:
dokonanie analizy zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego
Nadzoruje: Pan Marcin Antoniak Zastępujący Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia

12. Projekt sprawozdania z realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce w 2011 roku
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 22-03-2012 r.,
ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

13. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centralnemu Ośrodkowi Medycyny Sportowej w Warszawie
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 22-03-2012 r.,
ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

14. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Diagnostyczno – Badawczemu Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 22-03-2012 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

15. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Centrum Medycznemu w Polanicy – Zdroju Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 22-03-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

16. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 22-03-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

17. Informacja na temat powołania Zespołu do spraw dokonania analizy funkcjonowania instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra właściwego do spraw Zdrowia, ich organizacji, oceny sytuacji finansowej i wyników działań oraz opracowania koncepcji dalszego ich funkcjonowania
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
Kierownictwo zapoznało się z przedstawioną informacją,
skierowanie wstępnego projektu zarządzenia do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
przedstawienie projektu zarządzenia na Kolegium,
termin realizacji: 28-03-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister ZdrowiaWersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-03-21
Data publikacji:
       2012-03-21
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-03-23Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2842 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.