nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra ZdrowiaUstalenia z obrad
Kolegium Ministra Zdrowia
w dniu 26 kwietnia 2012 r.1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz wysokości opłaty za tę analizę
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
- termin realizacji: 27-04-2012 r.,
- ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 07-05-2012 r.,
- termin realizacji: 27-04-2012 r.,
- ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwu Latoszyn i sołectwu Podgrodzie położonym na obszarze gminy Dębica
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu uzyskania opinii w zakresie Oceny Skutków Regulacji i do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
- termin realizacji: 27-04-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu uzdrowiska miastu Uniejów wraz z sołectwami Spycimierz, Spycimierz Kolonia, Zieleń i Człopy położonym na obszarze gminy Uniejów
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu uzyskania opinii w zakresie Oceny Skutków Regulacji i do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
- termin realizacji: 27-04-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych oraz zakres informacji o tych wyrobach
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 7-05-2012 r.,
- termin realizacji: 27-04-2012 r.,
- ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- uwzględnienie uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
- skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 21 dni.
- termin realizacji: 27-04-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji i do Przewodniczącego Zespołu do Spraw Programowania Prac Rządu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
- termin realizacji: 27-04-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

8. Karta problemu zdrowotnego dotycząca świadczenia: Hemodiafiltracja (HDF)
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie przedstawionej karty problemu zdrowotnego,
- skierowanie do opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych,
- termin realizacji: 27-04-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

9. Karta problemu zdrowotnego dotycząca świadczenia: Przezskórne denerwacja nerek w leczeniu opornego nadciśnienia tętniczego (PDN)
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie przedstawionej karty problemu zdrowotnego,
- skierowanie do opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych,
- termin realizacji: 27-04-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

10. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.
- termin realizacji: 27-04-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

11. Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia w porozumieniu,
- termin realizacji: 27-04-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

12. Projekt wykazu priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z Funduszu Pracy w 2012 r. z podziałem na województwa oraz z uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych w województwie
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie projektu wykazu priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

13. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centralnemu Ośrodkowi Medycyny Sportowej w Warszawie
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
- termin realizacji: 27-04-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

14. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
- termin realizacji: 27-04-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

15. Wniosek w sprawie Wdrożenia programu badawczego z lekami onkologicznymi dotyczącymi przewlekłej białaczki szpikowej
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- Kierownictwo zaakceptowało wniosek.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

16. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania
- referował Pan Piotr Dąbrowski Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do ponownych uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
- termin realizacji: 27-04-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

17. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
- skierowanie do konsultacji społecznych z terminem zgłaszania uwag 21 dni,
- termin realizacji: 27-04-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

18. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
- skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
- termin realizacji: 27-04-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

19. Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do rozpatrzenia przez stały Komitet Rady Ministrów,
- termin realizacji: 27-04-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

20. Wniosek w sprawie listy wybranych ofert w konkursie przygotowany przez Zespół do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2012 roku oraz realizujących je podmiotów
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- Kierownictwo zaakceptowało wniosek.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

21. Projekty rozporządzeń wykonawczych do projektu ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- Kierownictwo zapoznało się z projektami rozporządzeń i wyraziło zgodę na wysłanie do Komisji Europejskiej.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

22. Wniosek dotyczący umowy ramowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym
- przedstawiła Pani Agnieszka Pachciarz Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- skierowanie wniosku o ratyfikację umowy do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
- termin realizacji: 27-04-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pani Agnieszka Pachciarz Podsekretarz Stanu

23. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych
- przedstawił Pan Marek Posobkiewicz Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji w odniesieniu do sprawozdania z odbytego spotkania,
- skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
- przygotowanie upoważnień dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
- termin realizacji: 27-04-2012 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny, Biuro Dyrektora Generalnego
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-05-09
Data publikacji:
       2012-04-26
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 1685 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.