nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra ZdrowiaUstalenia z obrad
Kolegium Ministra Zdrowia
w dniu 09 maja 2012 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady Przejrzystości
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
- termin realizacji: 10-05-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
- termin realizacji: 10-05-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
- termin realizacji: 10-05-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
- skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
- skierowanie do konsultacji społecznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
- termin realizacji: 10-05-2012 r.
- przedłożenie Ministrowi Zdrowia dodatkowych informacji.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

5. Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego Narodowego Programu Zdrowia
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
- termin realizacji: 10-05-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
- przedłożenie Ministrowi Zdrowia dodatkowych informacji zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.
- termin realizacji: 23-05-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

6. Propozycja przejęcia przez Biuro ds. Substancji Chemicznych zadań wynikających z Konwencji Sztokholmskiej
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przygotowanie dodatkowej informacji zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
- ponowne omówienie na Kolegium,
- termin realizacji: 23-05-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

7. Informacja dotycząca opieki długoterminowej w Polsce – propozycje działań i zmian
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
- ponowne omówienie na Kolegium,
- termin realizacji: 23-05-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

8. Informacja dotycząca propozycji Ministra Sprawiedliwości odnośnie deregulacji trzech zawodów: instruktora terapii uzależnień, specjalisty terapii uzależnień oraz specjalisty psychoterapii uzależnień, a także informacja o przebiegu uzgodnień w sprawie deregulacji zawodów medycznych
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przygotowanie dodatkowej informacji zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
- ponowne omówienie na Kolegium,
- termin realizacji: 16-05-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

9. Propozycje zmiany zapisów w „Zasadach wynagradzania dyrektorów instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- ponowne omówienie na Kolegium,
- termin realizacji: 16-05-2012 r.
- przedłożenie Ministrowi Zdrowia dodatkowej informacji zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
- termin realizacji: 10-05-2012 r. do godz.15.00

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

10. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu
i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz niektórych innych ustaw

- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
- termin realizacji: 10-05-2012 r.,
- ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

12. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu do Spraw Europejskich, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia ( w dniach od 07-05-2012 r. do 11-05-2012 r.)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-05-18
Data publikacji:
       2012-05-09
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 1781 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.