nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra ZdrowiaUstalenia z obrad
Kolegium Ministra Zdrowia
w dniu 16 maja 2012 r.


1. Zestawienie uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
- uwzględnienie przyjętych propozycji zapisów w projekcie ustawy,
- skierowanie projektu ustawy do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
- skierowanie do konsultacji społecznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
- termin realizacji: 17-05-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opisu, minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno – technicznych funkcjonowania Platformy Udostępniania On – Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych oraz Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
- termin realizacji: 17-05-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu identyfikacji usługobiorców, pracowników medycznych i usługodawców oraz sposobu i trybu przekazywania przez usługodawców informacji o pracownikach medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do ponownych uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
- termin realizacji: 17-05-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji i do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do ponownych uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
- termin realizacji: 17-05-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji i do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o przekazanie raportu z udostępnienia danych przetwarzanych w Systemie Informacji Medycznej
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do ponownych uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
- termin realizacji: 17-05-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji i do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym – funkcjonariuszom
- przedstawiła Pani Agnieszka Pachciarz Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia w porozumieniu,
- termin realizacji: 17-05-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Agnieszka Pachciarz Podsekretarz Stanu

7. Opinia dotycząca wspólnych zamówień medycznych środków zapobiegawczych w ramach transgranicznych zagrożeń zdrowia
- przedstawiła Pani Agnieszka Pachciarz Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- zachowanie statusu obserwatora.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pani Agnieszka Pachciarz Podsekretarz Stanu

8. Propozycja dotycząca negocjacjowania tekstu oraz zawierania Programu Wykonawczego do Umowy o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Suwerennym Wojskowym Zakonem Szpitalików Św. Jana Jerozolimskiego zwanym Rodyjskim i Maltańskim
- przedstawiła Pani Agnieszka Pachciarz Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- utrzymanie istniejącej współpracy bez wprowadzania zmian.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pani Agnieszka Pachciarz Podsekretarz Stanu

9. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
- termin realizacji: 17-05-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

10. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Psychiatrii Sądowej w Gostyninie – Zalesiu
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
- termin realizacji: 17-05-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

11. Projekt sprawozdania dotyczący przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków skierowanych do Ministerstwa Zdrowia oraz jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w 2011 r.
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- Kierownictwo zapoznało się z przedstawionym dokumentem.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

12. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
- termin realizacji: 17-05-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Samodzielny Wydział Audytu Wewnętrznego
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony
Zdrowia.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
- termin realizacji: 17-05-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

14. Projekt sprawozdania z realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce w 2011 roku
- przedstawił Pan Marek Posobkiewicz Zastępca Głównego Inspektora
Sanitarnego.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do rozpatrzenia przez stały Komitet Rady Ministrów,
- termin realizacji: 17-05-2012 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

15. Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz zmianie niektórych innych ustaw
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony
Zdrowia.

Ustalono:
- uwzględnienie uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
- termin realizacji: 17-05-2012 r.,
- po akceptacji Ministra Zdrowia skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 3 dni

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia


Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-05-31
Data publikacji:
       2012-05-16
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 1500 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.