nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra ZdrowiaUstalenia z obrad
Kolegium Ministra Zdrowia
w dniu 06 czerwca 2012 r.


1. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”.

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą „Akademickie Centrum Kliniczno – Innowacyjno – Dydaktyczne w Gdańsku”.

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą „Centrum Kliniczno – Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”.

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany sposobu wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych w 2012 roku na finansowanie programów wieloletnich

- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do rozpatrzenia przez stały Komitet Rady Ministrów,
- termin realizacji: 07-06-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- uwzględnienie uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
- termin realizacji: 07-06-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

3. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
- termin realizacji: 07-06-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
- termin realizacji: 07-06-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
- termin realizacji: 07-06-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

6. Informacja dotycząca realizacji zadań Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego Narodowego Programu Zdrowia
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- Kierownictwo zapoznało się z przedstawioną informacją.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
- termin realizacji: 07-06-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
- termin realizacji: 07-06-2012 r.,
- ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

9. Projekt programu pn.: „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013 – 2015”
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie przedstawionego projektu programu

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

10. Projekt „Programu Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 – 2016”
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie projektu programu z uwzględnieniem uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
- referowała Pani Sylwia Lis Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia
Zdrowotnego.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
- termin realizacji: 07-06-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Agnieszka Pachciarz Podsekretarz Stanu

12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie, niezbędnego do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej
- referowała Pani Jolanta Skolimowska Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
- termin realizacji: 07-06-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

13. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie
w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny i weryfikacji kosztów zadań wykonywanych przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych w ramach dotacji celowej na realizację zadań przejętych przez samorząd od administracji państwowej

- referowała Pani Jolanta Skolimowska Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych.

Ustalono:
- uwzględnienie uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 4 dni,
- termin realizacji: 07-06-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

14. Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
- referowała Pani Barbara Bańczak – Mysiak Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego.

Ustalono:
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
- termin realizacji: 07-06-2012 r.,
- ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

15. Projekt podziału środków na zadania zespołów ratownictwa medycznego w 2013 r.
- referowała Pani Barbara Bańczak – Mysiak Zastępca Dyrektora Departamentu
Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego.

Ustalono:
- przyjęcie projektu podziału środków zgodnie z wariantem II.

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

16. Projekt decyzji utrzymującej w mocy decyzję Ministra Zdrowia nr
MZ-OKR-PO-075-2887-5/MS/11 z dnia 31. stycznia 2011 r.

- referował Pan Edward Włodarczyk Dyrektor Departamentu Spraw
Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego..

Ustalono:
- przyjęcie przedstawionego projektu.

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

17. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w podmiotach leczniczych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.
Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
- termin realizacji: 07-06-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

18. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
- termin realizacji: 07-06-2012 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

19. Propozycja uzupełnienia wykazu zakażeń i chorób zakaźnych zawartych w załączniku do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
- przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-06-11
Data publikacji:
       2012-06-06
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 1995 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.