nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra ZdrowiaUstalenia z obrad
Kolegium Ministra Zdrowia
w dniu 30 maja 2012 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
- termin realizacji: 31-05-2012 r.,
- ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie.

Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.

Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.

Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Warszawie

- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
- termin realizacji: 31-05-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
- skierowanie pisma do Dyrektorów Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

3. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
- termin realizacji: 31-05-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami
- przedstawił Pan Agnieszka Pachciarz Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
- skierowanie do konsultacji społecznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
- termin realizacji: 31-05-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej we współpracy z Narodowym Centrum Krwi
Nadzoruje: Pan Agnieszka Pachciarz Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2013 roku
- przedstawiła Pani Agnieszka Pachciarz Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie proponowanych zmian z uwzględnieniem wariantu IV,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 2 dni,
- przygotowanie informacji zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
- termin realizacji: 31-05-2012 r.,
- skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej we współpracy z Narodowym Centrum Krwi
Nadzoruje: Pani Agnieszka Pachciarz Podsekretarz Stanu

6. Projekt programu zdrowotnego pn.: „Program Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2012 – 2016”
- przedstawiła Pani Agnieszka Pachciarz Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie przedstawionego projektu programu,
- skierowanie do opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych,
- termin realizacji: 31-05-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pani Agnieszka Pachciarz Podsekretarz Stanu

7. Wniosek w sprawie podziału środków pomiędzy realizatorów programu zdrowotnego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, Zadanie: „Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”
- przedstawiła Pani Agnieszka Pachciarz Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pani Agnieszka Pachciarz Podsekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
- referowała Pani Jolanta Skolimowska Zastępca Dyrektora Departamentu
Pielęgniarek i Położnych.

Ustalono:
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 5 dni,
- termin realizacji: 31-05-2012 r.,
- ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.

Ustalono:
- uwzględnienie uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
- termin realizacji: 31-05-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych w zakresie badanych produktów leczniczych weterynaryjnych
- przedstawił Pan Grzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu z uwzględnieniem uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
- termin realizacji: 31-05-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nadzoruje: Pan Grzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji wyników badań antyseptyków
- przedstawił Pan Grzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
- termin realizacji: 31-05-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nadzoruje: Pan Grzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-06-11
Data publikacji:
       2012-05-30
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 1686 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.