nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra ZdrowiaUstalenia z obrad
Kolegium Ministra Zdrowia
w dniu 29 sierpnia 2012 r.


1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o odpadach
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
- termin realizacji: 30-08-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz - Winnicki Podsekretarz Stanu

2. Projekt stanowiska Rady Ministrów wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 564)
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do rozpatrzenia przez stały Komitet Rady Ministrów,
- termin realizacji: 30-08-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz - Winnicki Podsekretarz Stanu

3. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie oraz implementacji przepisów dyrektyw 2004/23/WE, 2006/17/WE i 2006/86/WE dotyczących bezpieczeństwa i jakości w zakresie pobierania, przechowywania i udostępniania komórek rozrodczych, gonad, tkanek zarodkowych i płodowych oraz narządów rozrodczych lub ich części
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
- termin realizacji: 30-08-2012 r.,
- ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

4. Projekt sprawozdania Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w roku 2011 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 9 dni
- termin realizacji: 30-08-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

5. Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 10 dni,
- termin realizacji: 30-08-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

6. Projekt komunikatu w sprawie czasu pracy pielęgniarek i położnych w kontekście ustnych raportów pielęgniarskich
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- Kierownictwo po zapoznaniu się z projektem Komunikatu ustaliło inny tryb postępowania.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

7. Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia
- przedstawił Pan Marcin Antoniak Zastępujący Dyrektora Generalnego
Ministerstwa Zdrowia.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
- termin realizacji: 30-08-2012 r.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego
Nadzoruje: Pan Marcin Antoniak Zastępujący Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty, w których świadczone są usługi fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej
- przedstawił Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
- termin realizacji: 30-08-2012 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych
- przedstawił Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
- termin realizacji: 30-08-2012 r.,
- ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego

10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej
- przedstawił Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
- termin realizacji: 30-08-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego

11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych badań sanitarno – epidemiologicznych
- przedstawił Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego Inspektora
Sanitarnego.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
- termin realizacji: 30-08-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego

12. Informacja na temat stanu prac legislacyjnych dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwania odpadów medycznych i weterynaryjnych
- przedstawił Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego Inspektora
Sanitarnego.

Ustalono:
- Kierownictwo zapoznało się z przedstawioną informacją,

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego

13. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu do Spraw Europejskich, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia ( w dniach od 27-08-2012 r. do 31-08-2012 r.)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

14. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
- referował Pan Wojciech Kłosiński Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
- termin realizacji: 30-08-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz - Winnicki Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-09-06
Data publikacji:
       2012-08-29
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 3028 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.