nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra ZdrowiaUstalenia z obrad
Kolegium Ministra Zdrowia
w dniu 14 listopada 2012 r.


1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komitetu do spraw wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 – 2014
- przedstawił Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
- termin realizacji: 15-11-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Europejskich
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
- referował Pan Artur Fałek Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich,
- termin realizacji: 15-11-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu

3. Projekt sprawozdania z realizacji w 2011 roku Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowanego na lata 2007 – 2011.

Projekt sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowanego na lata 2007 – 2011

- przedstawił Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- uwzględnienie uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
- skierowanie do rozpatrzenia przez stały Komitet Rady Ministrów,
- termin realizacji: 15-11-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu

4. Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
- termin realizacji: 15-11-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni.

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych
- referował Pan Witold Tomaszewski Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
- termin realizacji: 15-11-2012 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wykazów danych i dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do obrotu nieprzetworzonych surowców farmaceutycznych używanych w celach leczniczych, surowców roślinnych w postaci rozdrobnionej, produktów leczniczych wytwarzanych metodami przemysłowymi zgodnie z przepisami zawartymi w Farmakopei Polskiej i surowców farmaceutycznych przeznaczonych do sporządzania leków recepturowych i aptecznych
- przedstawił Pan Grzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
- termin realizacji: 15-11-2012 r.,
- w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nadzoruje: Pan Grzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

7. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu do Spraw Europejskich, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia
( w dniach od 12-11-2012 r. do 16-11-2012 r.)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.


Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcom informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach
- przedstawił Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
- skierowanie do uzgodnień społecznych z terminem zgłaszania uwag 21 dni,
- termin realizacji: 15-11-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji
- przedstawił Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu.

Ustalono:
- przyjęcie tekstu projektu,
- skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia w porozumieniu,
- termin realizacji: 15-11-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-11-20
Data publikacji:
       2012-11-14
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 1654 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.