nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra ZdrowiaUstalenia z obrad
Kolegium Ministra Zdrowia
w dniu 13 marca 2013 r.


1. Karta problemu zdrowotnego w sprawie zakwalifikowania do świadczeń gwarantowanych następujących świadczeń:
- leczenie chirurgicznego raka jelita grubego z zastosowaniem systemu robotowego,
- leczenie chirurgicznego raka gruczołu krokowego z zastosowaniem systemu robotowego,
- leczenie chirurgicznego raka błony śluzowej macicy z zastosowaniem systemu robotowego

- przedstawił Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej karty problemu zdrowotnego,
skierowanie do opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych,
termin realizacji: 14-03-2013 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

2. Propozycje zmian do ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
- przedstawił Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionych propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

3. Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zakazie zapłodnienia pozaustrojowego i manipulacji ludzką informacją genetyczną (druk 1110)
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 14-03-2013 r.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

4. Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk 1107)
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 14-03-2013 r.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 14-03-2013 r.
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 21 dni.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz pełniącego służbę lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej
- przedstawił Pan Krzysztof Chlebus Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia w porozumieniu,
termin realizacji: 14-03-2013 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Krzysztof Chlebus Podsekretarz Stanu

7. Wniosek o wykreślenie projektu rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie reorganizacji Instytutu Reumatologii im. Prof. Eleonory Reicher w Warszawie z wykazu prac legislacyjnych

- przedstawił Pan Krzysztof Chlebus Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie pisma do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
termin realizacji: 14-03-2013 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Krzysztof Chlebus Podsekretarz Stanu

8. Projekt programu zdrowotnego pn. „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLKARD na lata 2013 – 2016”
- przedstawił Pan Krzysztof Chlebus Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie tekstu projektu do zaopiniowania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych,
skierowanie pisma do Ministra Finansów.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Krzysztof Chlebus Podsekretarz Stanu

9. Projekt „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych na 2013 rok”
- przedstawił Pan Krzysztof Chlebus Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie pisma do Ministra Finansów

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Krzysztof Chlebus Podsekretarz Stanu

10. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych
- referował Pan Witold Tomaszewski Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.


Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia w porozumieniu,
termin realizacji: 14-03-2013 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego

11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
- referował Pan Witold Tomaszewski Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.


Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 14-03-2013 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego

12. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie
w sprawie powołania Zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
- referował Pan Witold Tomaszewski Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.


Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 14-03-2013 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego

13. Projekt sprawozdania z realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce w 2012 roku
- referował Pan Witold Tomaszewski Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.


Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 14-03-2013 r.,
ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego

14. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty
- przedstawiła Pani Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 14-03-2013 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Nadzoruje: Pani Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny

15. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
- przedstawił Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu.


Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 14-03-2013 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.
skierowanie pisma do Przewodniczącego Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu w celu zaopiniowania projektu i jego uwzględnienia w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

16. Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego.

Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej
i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego

- przedstawił Pan Igor Radziewicz - Winnicki Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia w porozumieniu,
termin realizacji: 14-03-2013 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz - Winnicki Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-03-13
Data publikacji:
       2013-03-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1806 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.