nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 10 września 2004 r.


1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i ustalenia mienia Narodowego Funduszu Zdrowia
- referowała Pani Wiesława Kłos Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
przyjęcie wariantu II projektu zarządzenia nakładającego obowiązek finansowania kosztów działalności Komisji na Narodowy Fundusz Zdrowia,
wprowadzenie zmiany w paragrafie 5 zgodnie z wariantem I,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych oraz do Ministra Finansów, Ministra Skarbu Państwa i Narodowego Funduszu Zdrowia,
wystąpienie do Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o przekazanie listy kandydatów na Członków Komisji, w terminie do dnia 14 września br.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

2. Informacja dotycząca zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ustalono:
opracowanie projektu zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
ustalenie listy Członków zespołu z Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
omówienie projektu na posiedzeniu Kierownictwa w dniu 13-09-2004 r. godz. 8.00

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki
- referował Pan Michał Sobolewski Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego.

Ustalono:
dokonanie zmiany terminu wejścia w życie: z wejścia w życie z dniem ogłoszenia na wejście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,
skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z 14-dniowym terminem zgłaszania uwag,
zamieszczenie projektu na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

4. Informacja w sprawie działań w zakresie bezpieczeństwa żywności
- przedstawiał Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przygotowanie harmonogramu działań,
ponowne omówienie na posiedzeniu Kierownictwa w dniu 14-09-2004 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny

5. Poselski projekt uchwały w sprawie stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej w kwestii poszanowania życia ludzkiego (druk sejmowy 3187)
- przedstawiał Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie projektu stanowiska Rządu na podstawie stanowiska z dnia 13 stycznia 2004 r. po dostosowaniu zapisów do treści uchwały,
nawiązanie przez Pana Rafała Niżankowskiego Podsekretarza Stanu kontaktu w trybie roboczym z Panem Michałem Kleiberem Ministrem Nauki i Informatyzacji,
skierowanie pisma do Ministra Nauki i Informatyzacji, Ministra Sprawiedliwości, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej i Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wyznaczenia umocowanych przedstawicieli do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu stanowiska Rządu.
przygotowanie projektu stanowiska Rządu do uchwały i przedstawienie na posiedzeniu Kierownictwa dniu 16 września br,

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie z Departamentem Prawnym i Departamentem Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą.
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

6. Sprawy różne.
Zapoznano się z informacją dotyczącą spotkania w dniu 9 września br. w Ministerstwie Zdrowia z delegacją Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko – Dąbrowskiego w związku z manifestacją związkowców przed Ministerstwem Zdrowia.
Zobowiązano Dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa do przedstawiania Panu Ministrowi informacji o wynikach konferencji uzgodnieniowych odbywających się w związku z uwagami zgłaszanymi do uzgadnianych projektów rozporządzeń.
Ustalono, że w dniu 10-09-2004 r. w posiedzeniu Komitetu Europejskiego Rady Ministrów będzie uczestniczył Pan Piotr Warczyński Zastępujący Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia.
Zobowiązano Pana Rafała Niżankowskiego Podsekretarza Stanu do przygotowania w dniu 10-09-2004 r. do decyzji Ministra Zdrowia aneksów do umów dotyczących "Ogólnopolskiego programu profilaktyki raka szyjki macicy w roku 2004" oraz "Populacyjnego programu wykrywania raka piersi metodą mammografii przesiewowej w Polsce 2004.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-09-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2080 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.