nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 17 września 2004 r.


1. Opinia w sprawie trybu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2003 rok
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
dokonanie uzgodnień z Ministrem Finansów co do trybu zatwierdzenia sprawozdania finansowego i skierowanie do zatwierdzenia w określonym trybie,
zamieszczenie zatwierdzonego sprawozdania na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

2. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 17-09-2004 r. godz. 11.00
- referował Pan Wojciech Brzost p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą.

Ustalono:
uzupełnienie uwag Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zapis "zgoda dawcy powinna być wyrażona świadomie, swobodnie i dobrowolnie",
wystosowanie pisma do Pana Jacka Kluczkowskiego Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, do wiadomości Pana Aleksandra Proksy Sekretarza Rady Ministrów z prośbą o umieszczenie w porządku najbliższego posiedzenie Rady Ministrów projektu stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej do projektu uchwały Sejmu w kwestii poszanowania życia ludzkiego,
przyjęcie uwag zaproponowanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia do dokumentów przewidzianych do rozpatrzenia przez Komitet Europejski Rady Ministrów w dniu 17-09-2004 r. godz. 11.00,
osoby reprezentujące Ministra Zdrowia na spotkaniach poza granicami kraju zobowiązane są do przedkładania pisemnej informacji do wiadomości Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą, Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

3. Informacja w sprawie stanowiska Ministerstwa Zdrowia wobec apelu delegacji niemieckiej, słoweńskiej, szwedzkiej oraz brytyjskiej o ustanowienie stałego mechanizmu współpracy Ministrów Zdrowia państw członkowskich UE
- referował Pan Wojciech Brzost p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą.

Ustalono:
przygotowanie przez Departament notatki, zawierającej niezbędne informacje dotyczące sprawy i udziału Polski w spotkaniu Grupy Wysokiego Szczebla w dniu 22 września 2004 r. godz.10.00,
szczegółowe zapoznanie się ze sprawą i zaproponowanie przez Departament rozstrzygnięcia.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

4. Sprawozdanie podsumowujące realizację I etapu Programu zwalczania korupcji – Strategia Antykorupcyjna”
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uzupełnienie stanowiska Ministra Zdrowia do projektu dokumentu o informację dotyczącą uzgodnień zewnętrznych w sprawie ustawy o rejestracji usług medycznych,
Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu w trybie roboczym ustali termin przygotowania stanowiska Ministerstwa Zdrowia w sprawie dalszych działań dotyczących projektu ustawy o rejestracji usług medycznych,
zorganizowanie kilku spotkań z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia i ekspertów,
listę ekspertów zaproponuje Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu,
przyjęcie informacji przekazanej przez Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą, że Ministerstwo Zdrowia zostało włączone do współorganizowania 18-19 października br. Europejskiej Konferencji nt. Zwalczania Oszustw i Korupcji w Ochronie Zdrowia.

Odpowiedzialny: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

5. Omówienie "Planu Pracy Rady Ministrów".
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego

Ustalono:
przyjęcie informacji przedstawionej przez Departament Prawny,
zmianę terminów przekazania wymienionych ustaw do rozpatrzenia przez Radę Ministrów:
a) projekt ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych - listopad 2004 r. (projekt ustawy jest po uzgodnieniach zewnętrznych w wyniku których zgłoszono liczne uwagi),
b) projekt ustawy o ustanowieniu programu "Wymiana śmigłowców SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 2005-2009" - październik 2004 r.,
c) projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - grudzień 2004 r.,
d) projekt ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym - 2005 rok.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-09-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2430 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.