nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra ZdrowiaUstalenia z obrad
Kolegium Ministra Zdrowia
w dniu 12 czerwca 2013 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony
Zdrowia.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 13-06-2013 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony
Zdrowia.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 13-06-2013 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony
Zdrowia.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 13-06-2013 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony
Zdrowia.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 13-06-2013 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony
Zdrowia.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 13-06-2013 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony
Zdrowia.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 13-06-2013 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

7. Informacja o postępie prac legislacyjnych nad zaległymi rozporządzeniami pozostającymi we właściwości Ministra Zdrowia, w tym także Rady Ministrów oraz w sprawie rozporządzeń, które staną się zaległe w okresie do 3 miesięcy od dnia 1 lipca 2013 r.
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.

Ustalono:
Kierownictwo zapoznało się z przedstawioną informacją,
pilne podjęcie prac z uwzględnieniem wskazanych terminów oraz przygotowanie informacji do dnia 14.06.2013 r. do godz. 12.00,

Odpowiedzialny: Właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny, Główny Inspektorat Farmaceutyczny,
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Leczniczych
we współpracy z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

8. Projekt Zmiany Procedury przyznawania przez ministra właściwego do spraw zdrowia środków finansowych przeznaczonych na zapewnienie wkładu własnego beneficjentom projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014
- referował Pan Michał Kępowicz Dyrektor Departamentu Funduszy
Europejskich.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Europejskich
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki
- przedstawił Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 13-06-2013 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu

10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
- przedstawił Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 13-06-2013 r.,
ponowne omówienie na Kolegium przed skierowaniem do uzgodnień zewnętrznych, po akceptacji ścisłego Kierownictwa.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu

11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych
- przedstawił Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 13-06-2013 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu

12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz wysokości opłaty za tę analizę
- przedstawił Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 13-06-2013 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu

13. Projekt sprawozdania z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie
1 stycznia – 31 grudnia 2010 roku

- przedstawił Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez stały Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 13-06-2013 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu

14. Projekt sprawozdania z realizacji ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2011 roku
- przedstawił Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 13-06-2013 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu

15. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk
i miejsc wykorzystywanych do kąpieli

- referował Pan Witold Tomaszewski Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa
Zdrowotnego Wody w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 13-06-2013 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego

16. Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
- referował Pan Witold Tomaszewski Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa
Zdrowotnego Wody w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

Ustalono:
Kierownictwo zapoznał się z przedstawionym dokumentem.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego

17. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie
w sprawie powołania Rady do Spraw Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia

- referował Pan Witold Tomaszewski Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa
Zdrowotnego Wody w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 13-06-2013 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego

18. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu do Spraw Europejskich, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia
( w dniach od 10-06-2013 r. do 14-06-2013 r.)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-06-26
Data publikacji:
       2013-06-12
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Statystyka strony: 1840 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.