nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 28 września 2004 r.


1. Omówienie porządku obrad Rady Ministrów w dniu 28-09-2004 r. godz. 11.00.
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego i Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

2. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 28-09-2004 r. godz. 16.00.
- referował Pan Wojciech Brzost Zastępca Dyrektora Departamentu Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą.

Ustalono:
wprowadzenie zmiany do tekstu Sprawozdania z nieformalnego posiedzenia Rady ds. Zdrowia w dniach 9 – 10 września 2004r. w części dotyczącej Stanowisko Polski zaprezentowane podczas posiedzenia (str. 6/7) poprzez wykreślenie drugiego zdania.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

3. Omówienie porządku obrad 69. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbywającego się w dniach 29, 30 września i 1 października 2004 r. oraz Komisji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

4. Informacja dotycząca propozycji wprowadzenia zmian w przepisach ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
- przedstawił Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przygotowanie propozycji uregulowania zmian o charakterze antykorupcjnym w odniesieniu do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej z uwzględnieniem uwag zgłoszonych podczas obrad.

Odpowiedzialny: Główny Inspektor Sanitarny i Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (zwolniony z Komisji Prawniczej)
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.

Ustalono:
skierowanie w dniu 28-09-2004 r. pisma wraz z załączonym projektem do Prezesa Rady Ministrów w celu podpisania.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (zwolniony z Komisji Prawniczej),

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu oraz terminów przedstawiania przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych zbiorczych zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji, a także wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji (zwolniony z Komisji Prawniczej),

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu udostępniania podmiotowi zobowiązanemu do finansowania świadczeń ze środków publicznych, do kontroli, recept zrealizowanych przez ubezpieczonych i związanych z tym informacji (zwolniony z Komisji Prawniczej),

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich (zwolniony z Komisji Prawniczej)
- referował Pan Piotr Błaszczyk Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej.

Ustalono:
podpisanie rozporządzeń przez Ministra Zdrowia,
skierowanie rozporządzeń w trybie pilnym do druku.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

7. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia mienia Narodowego Funduszu Zdrowia i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.

Ustalono:
podpisanie zarządzenia przez Ministra Zdrowia,
skierowanie zarządzenia w trybie pilnym do druku.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

8. Strategia e-Zdrowie Polska na lata 2004-2006.
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.

Ustalono:
uzupełnienie treści dokumentu zgodnie z uwagami zgłoszonymi podczas obrad
kontynuowanie dyskusji na Kierownictwie w dniu 29-09-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

9. Sprawy różne.
Ustalono udział Członków Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia w inauguracji roku akademickiego w poszczególnych Akademiach Medycznych.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-09-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2645 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.