nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 4 października 2004 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez ministra właściwego do spraw zdrowia i przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych
- referował Pan Anatol Gołąb p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
zmianę terminu wejścia w życie na "z dniem ogłoszenia",
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego i Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych
- referował Pan Anatol Gołąb p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
zmianę terminu wejścia w życie na "z dniem ogłoszenia",
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego i Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu składania i rozpatrywania oraz wzoru wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju (delegacja zawarta w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
- referował Pan Anatol Gołąb p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
przeredagowanie zakresu przedmiotowego projektu rozporządzenia,
po uwzględnieniu zmian skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego i Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania świadczeniobiorców na leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju (delegacja zawarta w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
- referował Pan Anatol Gołąb p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
przyjęcie projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego i Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, trybu potwierdzania skierowania, wysokości częściowej odpłatności świadczeniobiorcy za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym i poziomów warunków zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym oraz okresów pobytu
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.

Ustalono:
określenie maksymalnej długości pobytu w dniach,
zmianę wejścia w życie rozporządzenia na 1 stycznia 2005r.,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia i Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

6. Omówienie porządku obrad Rady Ministrów w dniu 5 października 2004 r. (wtorek) godz. 12.00
- referowała Pani Maria Łaniewska Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego i Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

Omówiono porządek obrad Rady Ministrów w dniu 5 października 2004 r.

Ustalono:
porządek obrad Rady Ministrów i Komitetu Rady Ministrów będą omawiane następnego dnia po wpłynięciu do Ministerstwa Zdrowia,
decyzję o przekazaniu pod obrady Komitetu Rady Ministrów projektu autopoprawki do ustawy o pomocy publicznej zostanie podjęta w dniu 4 października br. (po południu).

7. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rozwiązania niektórych zespołów utworzonych przez Ministra Zdrowia
- referował Pan Piotr Warczyński Zastępujący Dyrektora Generalnego.

Ustalono:
przekazanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do końca dnia 4 października 2004r.,
podpisanie przez Ministra Zdrowia w dniu 5 października 2004r.,
przygotowanie przez Pana Piotra Warczyńskiego Zastępującego Dyrektora Generalnego i Panią Ewę Gwiazdowicz Rzecznika Prasowego komunikatu w sprawie zakończenia działalności Zespołów, które zakończyły działalność z upływem terminu określonego w zarządzeniu, które faktycznie nie funkcjonują oraz o zespołach dalej funkcjonujących,
zamieszczenie informacji na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego
Nadzoruje: Pan Piotr Warczyński Zastępujący Dyrektora Generalnego

8. Projekt stanowiska Rządu odnośnie decyzji UE w sprawie podpisania i zawarcia projektu Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami Członkowskimi a Konfederacją Szwajcarską.
- referowała Pani Anna Blak-Kaleta Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ustalono:
przyjęcie przedłożonego stanowiska i zgłoszenie zastrzeżeń,
przedstawienie omówionego stanowiska na posiedzeniu Komitetu Europejskiego Rady Ministrów przez Pana Pawła Sztwiertnię Podsekretarza Stanu.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

9. Sprawy różne
Biuro Ministra i Zastępujący Dyrektora Generalnego przygotuje pismo na podpis Ministra Zdrowia do dyrektorów departamentów i innych komórek organizacyjnych o bezwzględnym obowiązku przestrzegania kpa. oraz obowiązku poinformowania Ministra Zdrowia o każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie 30 dni.


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-10-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2472 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.