nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 11 października 2004 r


1. Omówienie porządku obrad Komitetu Rady Ministrów
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.
omówiono porządek obrad Komitetu Rady Ministrów w dniu 14-10-2004 r. godz. 14.00.

2. Omówiono porządek 86. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Komisji Sejmu RP w dniach od 13-10-2004 r. do 15-10-2004 r.

Ustalono:
obecność Członków Kierownictwa i Dyrektorów Departamentów w Sejmie podczas debaty w dniu 13-10-2004 r.,
koordynację współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów podczas debaty nad udzieleniem votum zaufania Radzie Ministrów zaplanowanej na 15-10-2004 r.

Koordynuje: Biuro Ministra
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

3. Informacja dotycząca stanu prac nad projektem ustawy o izbach lekarskich i ustawy o zawodzie lekarza
- referowała Pani Elżbieta Bilobran-Uberman Dyrektor Departament Dialogu Społecznego.

Ustalono:
wznowienie prac nad projektem ustawy o izbach lekarskich i ustawy o zawodzie lekarza w zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów,
zorganizowanie roboczego spotkania z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnej Rady Lekarskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rządowego Centrum Legislacji, Biura Praw Pacjenta oraz pracowników Ministerstwa Zdrowia z Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departamentu Prawnego, Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w celu oceny projektu z 2002 r. i ustalenia kierunku zmian,
przedłożenie informacji do decyzji Ministra Zdrowia,
termin realizacji do dnia 03-11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
- przedstawił Pan Seweryn Jurgielaniec Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
wprowadzenie zmian zgodnie z uwagami zgłoszonymi podczas obrad i ponowne przedstawienie na Kierownictwie,
termin realizacji 14-10-2004 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny

5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
- referował Pan Piotr Błaszczyk Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej.

Ustalono:
wprowadzenie zmian zgodnie z uwagami zgłoszonymi podczas obrad i ponowne przedstawienie na Kierownictwie,
termin realizacji 14-10-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

6. Informacja w warunków sprzedaży pakietu akcji Spółki JELFA S. A. należących do Agencji Restrukturyzacji Przemysłu
- referował Pan Piotr Błaszczyk Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej.
zapoznano się i zaakceptowano stanowisko, które będzie prezentowane na spotkaniu Komitetu Sterującego Zbyciem Akcji Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego JELFA S. A. w dniu 11-10-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

7. Propozycja projektu kontrdeklaracji do deklaracji Szwajcarii dotyczącej uznawania dyplomów pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną i położnych
- referowała Pani Blak- Kaleta Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
omówiono projekt deklaracji opracowanej z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

8. Sprawy różne.
Członkowie Kierownictwa zostali zobowiązani do rozpatrywania najpóźniej w ciągu 2 dni, a w sprawach pilnych w tym samym dniu, również w trakcie pełnienia zastępstw - pism kierowanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-10-11
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2309 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.