nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra ZdrowiaUstalenia z obrad
Kolegium Ministra Zdrowia
w dniu 03 stycznia 2014 r.


1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
• uwzględnienie uwag dotyczących OSR,
• skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
uwag 5 dni,
• termin realizacji: 07-01-2014 r.,
• ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego,
Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji
Niejawnych
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
• przyjęcie tekstu projektu,
• skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
• termin realizacji: 07-01-2014 r.

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego,
Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji
Niejawnych
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
• przyjęcie tekstu projektu,
• skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
uwag 7 dni,
• skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 14 dni i do konsultacji społecznych z terminem zgłaszania
uwag 30 dni,
• termin realizacji: 07-01-2014 r.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

4. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych, dysponenta głównego środków budżetowych części 46 – Zdrowie
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
• przyjęcie tekstu projektu,
• skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
• termin realizacji: 07-01-2014 r.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

5. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie
w sprawie Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno – Przeciwepidemicznych
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
• przyjęcie tekstu projektu,
• skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
uwag 3 dni,
• termin realizacji: 07-01-2014 r.,
• w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw
- przedstawił Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
• uwzględnienie uwag dotyczących OSR,
• skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania
uwag 30 dni,
• termin realizacji: 07-01-2014 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu
- przedstawił Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
• przyjęcie tekstu projektu,
• skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
• termin realizacji: 07-01-2014 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
• przyjęcie tekstu projektu,
• skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
uwag 3 dni,
• termin realizacji: 07-01-2014 r.,
• w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych
- przedstawił Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
• przyjęcie tekstu projektu,
• skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
• termin realizacji: 07-01-2014 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu

10. Projekt informacji o realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2012 roku
- przedstawił Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
• przyjęcie tekstu projektu,
• skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
uwag 3 dni,
• termin realizacji: 07-01-2014 r.,
• w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu

11. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie
w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Zdrowia
- referował Pan Marcin Antoniak Dyrektor Generalny.

Ustalono:
• skierowanie do Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
• termin realizacji: 07-01-2014 r.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego
Nadzoruje: Pan Marcin Antoniak Dyrektor Generalny Ministerstwa
Zdrowia

12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
- przedstawił Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
• przyjęcie tekstu projektu,
• skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
uwag 7 dni,
• termin realizacji: 07-01-2014 r.,
• w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.


Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego Inspektora
Sanitarnego

13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń
- przedstawił Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
• przyjęcie tekstu projektu,
• skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
• termin realizacji: 07-01-2014 r.


Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego Inspektora
Sanitarnego

14. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dokonywania zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu produktu leczniczego
- przedstawił Pan Grzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Ustalono:
• przyjęcie tekstu projektu,
• skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
• termin realizacji: 07-01-2014 r.

Odpowiedzialny: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych
Nadzoruje: Pan Grzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych

15. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony
Zdrowia.

Ustalono:
• skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
uwag 7 dni,
• termin realizacji: 07-01-2014 r.,
• ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

16. Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony
Zdrowia.

Ustalono:
• skierowanie pod obrady posiedzenia Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, a następnie do rozpatrzenia przez stały Komitet Rady Ministrów,
• termin realizacji: 07-01-2014 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2014-01-31
Data publikacji:
       2014-01-03
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Słowa kluczowe: Kolegium Ministra Zdrowia, ustalenia z Kierownictwa
Statystyka strony: 2565 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.