nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 25 października 2004


1. Omówienie porządku obrad Rady Ministrów
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra
i Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.

omówiono porządek obrad Rady Ministrów w dniu 26-10-2004 r.
w pkt. 7 porządku obrad dotyczącym projektu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ustalono, po ponownym przeanalizowaniu, przyjęcie stanowiska w którym Minister Zdrowia opowiada się przeciwko skreśleniu art. 12 projektu ustawy,
termin realizacji: 25-10-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

2. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

Omówiono porządek obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 26-10-2004 r. (wtorek) godz. 16.00,
ustalono przygotowanie dodatkowej informacji dotyczącej porządku obrad KERM pkt. V ppkt. 5 Projekty stanowisk Rządu w odniesieniu do Wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 527/2003 zezwalające na oferowanie i dostarczanie do bezpośredniego spożycia przez ludzi niektórych win przywożonych z Argentyny, które mogły być poddane procesomenologicznym nieprzewidzianym w rozporządzeniu (WE nr 1493/1999 (COM(2004)644 końcowy na posiedzenie Kierownictwa w dniu 26-10-2004 r.,
ustalono przygotowanie dodatkowej informacji dotyczącej porządku obrad KERM pkt. VIII ppkt. 2 Programowanie Transition Facility 2004 na posiedzenie Kierownictwa w dniu 26-10-2004 r.,
termin realizacji:26-10-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Biurem ds. Zagranicznych Programów w Ochronie Zdrowia
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu po uwzględnieniu uwagi dotyczącej Oceny Skutków Regulacji pkt. 6 (uzupełnienie o wyrazy „ w trakcie porodu”),
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 25-10-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

4. Projekt ustawy o zmianie i uchyleniu upoważnień do wydania niektórych aktów wykonawczych
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przeredagowanie uzasadnienia (rozbudowanie merytorycznie) zgodnie z uwagami zgłoszonymi podczas dyskusji,
wykreślenie w projekcie art. 6 i art. 7 pkt. 1,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 25 -10-2004 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie po uzyskaniu akceptacji odpowiednich przepisów przez nadzorującego Podsekretarza Stanu,
termin realizacji: 03 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

5. Informacja dotycząca konferencji naukowej "Co jest z polskim lekiem?"
Ustalono:
udział w spotkaniu Pana P. Błaszczyka Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Pani Z. Ulz Dyrektora Departamentu Inspekcji ds. Wytwarzania w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym,
termin realizacji: 27 -10-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

6. Materiał na Kolegium w sprawie Zespołu Profilaktycznych Domów Zdrowia w Zakopanem i Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przeredagowanie materiału zgodnie z uwagami zgłoszonymi podczas dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 27 -10-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pan Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

7. Dokument pt. „Ocena kosztów diagnostyki z użyciem systemu PET-CT w Centrum Onkologii w Bydgoszczy”
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ujęcie licencjonowania wysokich technologii w projekcie nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,
omówienie zasad finansowania zadań PET przez Zespół ds. monitorowania wdrażania ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych z udziałem Pana Rafała Niżankowskiego Podsekretarza Stanu, Pana Olgierd Rowińskiego Konsultanta Krajowego ds. Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Pana Zbigniewa Pawłowicza Dyrektora Regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy oraz autorów dokumentu i sformułowanie wytycznych dla Narodowego Funduszu Zdrowia,
termin realizacji: listopad 2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta (import docelowy)
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ograniczenie nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2001 r. do zmian dotyczących kwestii proceduralnych i redakcyjnych,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 26 -10-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-10-25
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2065 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.