nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 29 października 2004 r


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie depozytu przedmiotów wartościowych pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej
(dokument omawiany na Kolegium 01-09-2004 r.)
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji
Ochrony Zdrowia.

Ustalono:
naniesienie poprawek zgodnie ze zgłoszonymi uwagami i przekazanie do decyzji Ministra Zdrowia w sprawie dalszych działań,
termin realizacji: 05 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

2. Omówienie porządku obrad Rady Ministrów w dniu 02-11-2004 r.
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra
i Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.
Omówienie porządku obrad Rady Ministrów w dniu 02-11-2004 r. (wtorek).

3. Porządek obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów 02-11-2004 r.
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.
Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 02-11-2004 r. (wtorek)

4. Projekt ustawy o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
naniesienie poprawek w projekcie ustawy zgodnie z uwagami zgłoszonymi podczas dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 05-11-2004 r.
termin realizacji: 29 -10-2004 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 09 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Rafała NIżankowski Podsekretarz Stanu

5. Projekt Krajowego programu Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na ADIS na lata 2004-2006
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
zdjęcie z porządku,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 02 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

6. Założenia do projektu zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia.
(dokument omawiany na Kierownictwie 27-10-2004 r.)
Projekty trzech metryk aktów prawnych (ustawy, rozporządzenia i zarządzenia).

Ustalono:
przepracowanie projektów metryk,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 02 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

7. Sprawozdanie z kontroli doraźnej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Ustalono:
uwzględnienie uwag Departamentu Prawnego i Departamentu Polityki Lekowej i przedłożenie sprawozdania Członkom Kierownictwa
termin realizacji: 29 -10-2004 r. do godz. 16.00
kontynuowanie dyskusji na Kierownictwie,
termin realizacji: 02 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli

8. Sprawy różne.
Strategia Rozwoju Ochrony Zdrowia w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013.


Ustalono:
przekazanie opracowanego materiału Członkom Kierownictwa
termin realizacji: 29-10-2004r.
przesłanie do ekspertów z prośbą o recenzję do dnia 05-11-2004 r.
(pocztą kurierską)
termin realizacji: 29-10-2204r.
omówienie i przyjęcie założeń przez Kierownictwo MZ
termin realizacji: 03-11-2004 r.
prezentacja strategii na posiedzeniu kierownictwa MZ i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych
termin realizacji: 09-11-2004 r.
przyjęcie strategii przez kierownictwo MZ
termin realizacji: 12-11-2004 r.
przesłanie założeń oraz strategii do MGiP
termin realizacji: 15-11.2004r.

Odpowiedzialny: Dyrektor Piotr Warczyński
Nadzorujący: Sekretarz Stanu Pan Zbigniew Podraza we współpracy z Podsekretarzem Stanu Panem Rafałem Niżankowskim


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-10-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2110 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.