nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 03 listopada 2004r.


1. Omówienie porządku obrad Komitetu Rady Ministrów
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.
Omówiono porządek obrad Komitetu Rady Ministrów w dniu 03-11-2004 r.

2. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 05-11-2004 r.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.
Omówiono porządek obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 05-11-2004 r.

Ustalono:
pkt. III.4. porządku obrad Projekt stanowiska Rządu w odniesieniu do dokumentu UE „Proposal for a Regulation of the Europen Parlament and of the Counciil on nutrition and health claims made on foods /(COM92003) 0424, 2003/0165(COD)/ - przygotowanie projektu stanowiska z uwzględnieniem uwag (w tym uwag Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej).
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 05-11-2004 r.

Odpowiedzialny: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu
przygotowanie notatki w sprawie aspektów formalno-prawnych dotyczących okresu przejściowego na wprowadzenie postanowień znowelizowanej dyrektywy 2001/83/WE wydłużającej okres ochrony danych rejestracyjnych produktów leczniczych,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 04-11-2004 r.

Odpowiedzialny: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

3. Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie rozszerzenia o kwestie ratownictwa medycznego umowy rządowej z RFN o wzajemnej pomocy podczas katastrof i klęsk żywiołowych lub innych poważnych wypadków z dn. 10-04-1997 r. i opracowania planu ratowniczego dla regionu polsko-niemieckiego pogranicza
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
Minister Zdrowia wystąpi do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z propozycją powołania polsko-niemieckiej Grupy Roboczej, która opracuje projekt Porozumienia w sprawie organizacji ratownictwa na granicy RP i RFN.
termin realizacji: 03-11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

4. Projekt Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na ADIS na lata 2004-2006. (dokument omawiany na Kierownictwie w dniu 02-11-2004 r.).
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych podczas dyskusji,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 09-11-2004 r.
termin realizacji: 03 -11-2004 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji:10-11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

5. Informacja w sprawie Zespołu Profilaktycznych Domów Zdrowia Profilaktycznego Zakopanem i Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie. (dokument omawiany na Kierownictwie w dniu 27-10-2004 r.)
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
zdjęcie z porządku obrad,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 09-11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pan Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta (import docelowy), (dokument omawiany na Kierownictwie w dniu 26-10-2004 r.)
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu po uwzględnieniu poprawki w uzasadnieniu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 03 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

7. Informacja na temat prac legislacyjnych nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
zdjęcie z porządku obrad,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 04 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

8. Informacja dotycząca posiedzenia Międzyrządowej Grupy Roboczej ds. projektu rewizji Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych - HIR, które odbywa się w dniach 1-12 listopada br. w Genewie.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu
Zapoznano się z informacją.

9. Sprawozdanie z kontroli doraźnej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - (dokument omawiany na Kierownictwie w dniu 02-11-2004 r.)
- referował Pan Konrad Stolarski Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli.

Ustalono:
wprowadzenie zmian redakcyjnych zgodnie z uwagami zgłoszonymi podczas dyskusji,
termin realizacji: 03 -11-2004 r.
przygotowanie wystąpienia pokontrolnego,
termin realizacji: 10 -11-2004 r.
p.o. Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w porozumieniu z Departamentem Polityki Lekowej przygotuje plan naprawczy działań Urzędu,
termin realizacji: 30 -11-2004 r.
omówienie planu naprawczego na Kierownictwie,
termin realizacji: 07-12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-11-03
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2305 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.