nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 05 listopada 2004 r.


1. Zestawienie uwag zgłoszonych w trybie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełniania tych kryteriów; poprawiony projekt przedmiotowego rozporządzenia
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu rozporządzenia i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji o zwolnienie z Komisji Prawniczej,
termin realizacji: 05 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

2. Projekt stanowiska Rządu dotyczący projektu rozporządzenia w sprawie monitoringu obrotu prekursorami
- przedstawiła Pani Dorota Duliban Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Ustalono:
skierowanie pisma do Ministra Gospodarki i Pracy, w którym wskazuje się Ministra Finansów jako właściwego do przygotowania projektu stanowiska Rządu,
termin realizacji: 05 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

3. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów - przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.
Omówiono porządek obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 05-11-2004 r.

4. Omówienie porządku obrad Rady Ministrów
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra i Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.
Omówiono porządek obrad Rady Ministrów w dniu 09-11-2004 r.

5. Informacja w sprawie opieki prenatalnej w Polsce (pismo prof. dr hab. Stanisława Radowickiego Konsultanta Krajowego w dziedzinie ginekologii i położnictwa)
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

Ustalono:
powołanie Zespołu, którego celem będzie:
- weryfikacja aktualnie istniejącego systemu trójstopniowej opieki prenatalnej,
- unowocześnienie kryteriów kwalifikacji oddziałów położniczo-ginekologicznych do poszczególnych stopni referencyjności,
- wprowadzenie unowocześnionych standardów postępowania w opiece prenatalnej,
termin realizacji: 15 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (dokument omawiany na Kierownictwie w dniu 20-10-2004 r. i 26-10-2004 r.)
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych podczas dyskusji,
przedłożenie do akceptacji Ministra Zdrowia,
terminem zgłaszania uwag 3 dniu,
termin realizacji: 10 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

7. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
(dokument omawiany na Kierownictwie w dniu 26-10-2004 r.)
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych podczas dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 05 -11-2004 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 15-11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

8. Projekt wytycznych dotyczących doboru przedstawicieli Ministra Zdrowia do składu rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa
(sprawa omawiana na Kierownictwie 27-10-2004 r. i 02-11-2004 r.)
- przedstawił Pan Piotr Warczyński Zastępujący Dyrektora Generalnego.

Ustalono:
przyjęcie wytycznych po uwzględnieniu uwag redakcyjnych,
przedłożenie do akceptacji Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 10 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego
Nadzoruje: Pan Piotr Warczyński Zastępujący Dyrektora Generalnego

9. Sprawy różne.

Na posiedzeniu Kolegium Ministra dniu 17-11-2004 r. (środa) zostanie dokonany przegląd upoważnień dla Ministra Zdrowia do wydania aktów wykonawczych w tym:

- upoważnień niezrealizowanych według Rządowego Centrum Legislacji,
- upoważnień zawartych w ustawach dostosowujących prawo polskie do prawa UE,
- aktów wykonawczych, do wydania których zobowiązany jest Minister Zdrowia, ale których termin wydania jeszcze nie upłynął,
ustalono przekazanie informacji do Członków Kierownictwa i komórek organizacyjnych,
termin wykonania 15-11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie.
omówienie projektu stanowiska na Kierownictwie,
termin wykonania 09-11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-11-05
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2371 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.