nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 09 listopada 2004 r.


1. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.
Omówiono porządek obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 09-11-2004 r.
Ustalono potrzebę wzięcia udziału przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w rozprawie ustnej dotyczącej wniosku o wydanie przez Sąd EFTA opinii doradczej, skierowanego w trybie art. 34 Porozumienia pomiędzy Państwami Członkowskimi EFTA o ustanowieniu Władzy Nadzorującej i Trybunału Sprawiedliwości w sprawie E-4/04.

2. Projekt stanowiska Rządu w odniesieniu do projektu Komisji Europejskiej (numer dokumentu COM (2004) dotyczącego 29 nowelizacji związanej z dostosowaniem do postępu technicznego Dyrektywy 76/769/EWG (ograniczenia w handlu i użyciu pewnych niebezpiecznych substancji i preparatów)
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
zdjęcie z porządku obrad,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 10 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

3. Projekt stanowiska Rządu w odniesieniu do dokumentu UE pn. "Proposal for a Regulation of the Europen Parlament and of the Council on nutrition and health claims made on foods"
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie stanowiska i skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Europejski Rady Ministrów,
termin realizacji: 09 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą,
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

4. Materiał na Kolegium w sprawie Zespołu Profilaktycznych Domów Zdrowia w Zakopanem i Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie. (dokument omawiany na Kierownictwie w dniu 27-10-2004 r.)
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do ponownego przepracowania,
omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 17 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
wprowadzenie zmian zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji i przedłożenie do akceptacji Ministrowi Zdrowia,
po akceptacji przez Ministra skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 09 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

6. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu przeprowadzania konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przedstawienie Panu Ministrowi wyjaśnień w związku z uwagami formalno-prawnymi zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
termin realizacji: 09 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

7. Program Szczepień Ochronnych na rok 2005 r.
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
wprowadzenie korekty zgodnie z uwagami zgłoszonymi podczas dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 15-11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

8. Projekt ustawy o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydania niektórych aktów wykonawczych
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
wprowadzenie korekty zgodnie z uwagami zgłoszonymi podczas dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 16-11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

9. Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
wprowadzenie zmian zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji i przedłożenie do akceptacji Ministrowi Zdrowia,
po akceptacji przez Ministra skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do 15-11-2004 r. godz. 16.00.
termin realizacji: 09-11-2004 r.
zgłoszenie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 16-11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

10. Projekt ustawy o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia
(dokument omawiany na Kierownictwie 26-10-2004 r.).
- przedstawił Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 16-11-2004 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny

11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru ogłoszenia o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 09 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

12. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie odrębnego sposobu ubezpieczenia ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 09 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

13. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie terminów, zakresu i trybu weryfikacji danych o ubezpieczonych oraz sposobu postępowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w razie stwierdzenia ich niezgodności
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 10 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

14. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, a także terminów i trybu ich opłacania
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 10 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-11-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2186 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.