nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

PROJEKT USTAWY o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania niektórych aktów wykonawczychUwagi i propozycje zgłoszone do projektu w trakcie uzgodnień zewnętrznych

Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 listopada 2004 roku

Termin zgłaszania uwag upłynął
w dniu 17 grudnia 2004 roku

Uwagi przesyłano na adres
i.trojanowska@mz.gov.pl


ProjektUSTAWA
z dnia..................................2004 r.
o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania niektórych aktów wykonawczych


Art. 1.

W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 34:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy.”,
b) uchyla się ust. 3;
2) w art. 72 uchyla się ust. 3.

Art. 2.

W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 28 uchyla się ust. 2;
2) po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu:
„Art. 28 a. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia tryb powoływania biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zasady sporządzania opinii oraz warunki i sposób dokonywania badań niezbędnych do wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu z uwzględnieniem ochrony dóbr osobistych osoby badanej.”.

Art. 3.

W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się art. 22;
2) w art. 25 uchyla się ust. 2.

Art. 4.

W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.4) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej, uwzględniając konieczność zabezpieczenia właściwego poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych stosownie do stanu zdrowia pacjentów i potrzeb pielęgnacyjnych.”;
2) w art. 32e uchyla się ust. 9;
3) w art. 32f uchyla się ust. 2;
4) w art. 70:
a) uchyla się ust. 2,
b) w ust. 3 uchyla się pkt 1.

Art. 5.

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) w art. 190 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Prezesa Funduszu oraz konwentu marszałków województw, określi, w drodze rozporządzenia, zakres niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Funduszu oraz zakres sprawozdań okresowych i sposób ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w tym także rodzaje wykorzystywanych nośników informacji i wzory dokumentów, uwzględniając zakres zadań wykonywanych przez te podmioty.”.

Art. 6.

Akty wydane na podstawie upoważnień ustawowych zmienianych niniejszą ustawą zachowują moc do czasu ich zastąpienia przez akty wydane na podstawie niniejszej ustawy.

Art. 7.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001 i Nr 152, poz. 1597.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 i 1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 208, poz. 2020.
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135.
UZASADNIENIE


Projektowana ustawa ma na celu uporządkowanie systemu prawnego w dziedzinie ochrony zdrowia, poprzez zmianę bądź uchylenie niektórych upoważnień dla ministra właściwego do sprawa zdrowia do wydania niektórych aktów wykonawczych.

Proponuje się, aby akty wykonawcze wydane na podstawie upoważnień ustawowych zmienianych niniejszą ustawą zachowały moc do czasu ich zastąpienia przez akty wydane na podstawie niniejszej ustawy.

1. Uzasadnienie do zmiany zaproponowanej w art. 1:
a) w pkt 1:
Propozycja uchylenia delegacji zawartej w art. 34. ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) związana jest z bezwzględnym obowiązkiem przestrzegania norm dotyczących najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (normy te zostały określone mocą rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy -Dz. U. Nr 217, poz. 1833). Pracodawca zobowiązany jest do stworzenia warunków pracy, w których normatyw najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia zostałby zachowany. Obowiązkiem pracodawcy jest bowiem (zgodnie z art. 227 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) stosowanie środków zapobiegających chorobom zawodowym oraz innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, a w szczególności przeprowadzanie, na swój koszt, badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrowanie i przechowywanie wyników tych badań i pomiarów oraz udostępnianie ich pracownikom. W związku z powyższym, zasadnym jest uchylenie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw zdrowia (działającego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania) do wydania rozporządzenia określającego wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli w warunkach szkodliwych dla zdrowia, stanowiących podstawę do przyznania przedmiotowego dodatku.
b) w pkt 2:
Upoważnienie wyrażone w art. 72 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w swojej treści powtarza upoważnienie zawarte w tejże ustawie na początku lat osiemdziesiątych. Obecnie realizacja ww. upoważnienia napotka na poważne trudności z uwagi na obowiązujący obecnie system organizacyjny oraz zasady finansowania ochrony zdrowia, regulowane m.in. przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135). Pozostawiony został również przepis o środkach finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej (niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, a do 1 stycznia 1999 r. prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego), które mają być corocznie zarezerwowane w budżetach organów prowadzących szkoły.

2. Uzasadnienie do zmiany zaproponowanej w art. 2 projektu:
Art. 28 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 145, poz. 1231, z późn. zm.), zawiera w obecnie obowiązującym brzmieniu upoważnienie do uregulowania przez ministra właściwego do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia trybu powoływania biegłych, zasad sporządzania opinii oraz warunków i sposobu dokonywania przez biegłego badań psychologicznych i psychiatrycznych zarządzonych przez sąd w ramach toczącego się postępowania.
Zarazem art. 25 wspomnianej ustawy, upoważnia gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych do kierowania na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób, których dotyczy postępowanie o zobowiązaniu do leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego.
Zatem, aktualne brzmienie przepisu upoważniającego obejmuje swym zakresem jedynie biegłych powoływanych w postępowaniu sądowym, a opinie wydawane w postępowaniach przed gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych pozostają poza zakresem regulacji.
Ten stan rzeczy prowadzi do sytuacji w której gminy często powołują biegłych zgodnie z przyjętymi przez siebie kryteriami. Wspomniane opinie nie są zaś uwzględniane przez sądy, które powołują biegłych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie trybu powoływania biegłych, zasad sporządzania opinii oraz warunków i sposobu dokonywania badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
Zaproponowane zmiany zmierzają do wyeliminowania wspomnianych trudności i zapewnienia pełniejszej ochrony prawnej osobom badanym na podstawie wniosku gminnej komisji. Stwarzają również pełniejszą gwarancję słuszności rozstrzygnięcia, gdyż zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem o uzależnieniu orzeka wspólnie biegły psychiatra i psycholog.

3. Uzasadnienie do zmiany zaproponowanej w art. 3 projektu:
W obecnym stanie zaawansowania działań nad funkcjonowaniem systemów jakości oraz akredytacji jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dalsze utrzymanie upoważnień ustawowych zawartych w art. 22 oraz art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.) nie znajduje merytorycznego uzasadnienia.
Z uwagi na zakres przedmiotowy ww. upoważnień rozporządzenia wydane na ich podstawie muszą być oparte na szczegółowej merytorycznej wiedzy naukowej. Takie akty wykonawcze będą wymagały częstej rewizji i zmiany przepisów prawa.
Zważywszy na specyfikę i szczegółowość regulowanej materii oraz tryb prac legislacyjnych, wykonanie powyższych upoważnień ustawowych zrodzi niebezpieczeństwo, że przepisy rozporządzenia pozostaną w sprzeczności z aktualną wiedzą merytoryczną oraz będę charakteryzowały się brakiem pewności oraz zupełności przepisów.
Mając powyższe na uwadze podjęto decyzję o uregulowaniu jednolitych form nadzoru sanitarnego oraz jednolitych metod pobierania próbek do badań poprzez stosowanie odpowiednich procedur w ramach systemów jakości oraz akredytacji w strukturach Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Idea funkcjonowania powyższych systemów oparta jest na optymalizacji metod pracy oraz walidacji metodyk badawczych przy wykorzystaniu aktualnego dorobku naukowego.
Powołano zespoły merytoryczne składające się z osób mających duże doświadczenie w pracy w Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz we wdrażaniu systemów jakości w działalności kontrolnej i laboratoryjnej.
Jednolita dokumentacja kontrolna została ustanowiona, przekazana do wszystkich stacji sanitarno – epidemiologicznych i wdrożona do stosowania. W dokumentacji przekazanej zarządzeniami Głównego Inspektora Sanitarnego znalazło się 151 dokumentów, które zespoły ekspertów i prawnicy uznali za najbardziej niezbędne do prawidłowej realizacji zadań organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Przekazanie dokumentacji kontrolnej poprzedzono szkoleniami merytorycznymi, na których przedstawiono między innymi zasady stosowania dokumentacji kontrolnej oraz systemu nadzoru nad dokumentacją.
Przyjęcie powyższego rozwiązania zapewni optymalizację metod pracy przy wykorzystaniu aktualnego dorobku naukowego z uwzględnieniem zmian w obowiązujących przepisach prawa i systemie Polskich Norm.

4. Uzasadnienie do zmiany zaproponowanej w art. 4:
a) w pkt 1:
Zmiana upoważnienia zawartego w art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.), związana jest z wieloma wątpliwościami wynikającymi z nieprecyzyjnego zapisu zawartego w ww. artykule. Poważną trudność w określeniu sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pracowników zoz powoduje zróżnicowany charakter zakładów opieki zdrowotnej (szpital, żłobek, ambulatorium przychodnia, ośrodek zdrowia, poradnia, pogotowie ratunkowe, medyczne laboratorium diagnostyczne, pracownia protetyki stomatologicznej i ortodoncji, zakład rehabilitacji leczniczej) oraz różnorodność zadań wykonywanych przez zatrudnianych w nich pracowników. Należy również wskazać, iż upoważnienie zawarte w art. 10 ust. 4 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej odnosi się wyłącznie do pracowników zakładów opieki zdrowotnej, nie uwzględniając możliwości zatrudnienia osób wykonujących zawody medyczne na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa zawarta na podstawie art. 35 ustawy o zoz). Do chwili obecnej wydano na podstawie ww. upoważnienia tylko jedno rozporządzenie, tj. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314). W celu utrzymania w mocy ww. rozporządzenia, przy równoczesnym zwolnieniu Ministra Zdrowia z obowiązku określania sposobu ustalania minimalnych norm dla innych pracowników zoz-ów proponuje się nadać nowe brzmienie art. 10 ust. 4, tj.: „Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej, uwzględniając konieczność zabezpieczenia właściwego poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, stosownie do stanu zdrowia pacjentów i potrzeb pielęgnacyjnych.”.
b) w pkt 2 i 3:
Proponowana zmiana ma na celu uporządkowanie systemu prawnego w przedmiotowym zakresie. Dodany w 1997 r. w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej Rozdział 3a „Rejestr usług medycznych” zakłada utworzenie rejestru usług medycznych, opartego na dokumentowaniu udzielenia usługi medycznej w książeczce usług medycznych lub kuponie wolnym. Dokumenty te nie zastępują dokumentu uprawniającego do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Natomiast zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest karta ubezpieczenia zdrowotnego, będąca kartą elektroniczną. Z uwagi na powyższe, wydawanie książeczki usług medycznych nie znajduje aktualnie uzasadnienia.
c) w pkt 4:
Upoważnienia ustawowe określone w art. 70 ust 2 oraz art. 70 ust 3 pkt 1 nie zostały dotąd zrealizowane. W obecnym stanie prawnym (z uwagi na prawo wyboru świadczeniodawcy) nie ma potrzeby regulowania rozporządzeniem szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych przez zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Zdrowia oraz inne publiczne zakłady opieki zdrowotnej osobom uprawnionym do świadczeń tych zakładów. Upoważnienie ustawowe proponuje się uchylić (lit a). Podobnie nie ma potrzeby regulowania rozporządzeniem szczegółowych zasad współdziałania zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Zdrowia oraz innych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w celu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom nieuprawnionym. Z tego względu upoważnienie ustawowe proponuje się uchylić (lit b).

5. Uzasadnienie do zmiany zaproponowanej w art. 5:
Projektowana zmiana polega na zmniejszeniu liczby podmiotów współuczestniczących w wydawaniu przedmiotowego rozporządzenia o marszałków województw i wojewodów oraz rezygnacji z przekazywania przez Fundusz danych tym podmiotom. Uwzględnienie ww. podmiotów w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) uzasadnione było w chwili, gdy w projekcie ustawy przewidywano znaczną rolę samorządów i wojewodów w przygotowywaniu planów zabezpieczenia świadczeń. Ostatecznie uchwalona ustawa zrezygnowała w ogóle z instytucji wojewódzkich planów zdrowotnych oraz wojewódzkich planów zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej i tym samym nie istnieje potrzeba przekazywania wojewodom i marszałkom województw danych niezbędnych do tworzenia tych planów. Z kolei dane niezbędne do wykonywania zadań wynikających z przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych podmioty te uzyskują na podstawie przepisów o statystyce publicznej.
Ponadto zrezygnowano z obligatoryjnego opiniowania projektu rozporządzenia przez marszałków województw i wojewodów, co jest uzasadnione rezygnacją z przekazywania im ww. danych. Zaproponowano wprowadzenie obligatoryjnej opinii konwentu marszałków województw, ponieważ samorządy posiadają wiedzę i doświadczenia, które pomogą lepiej określić zakres niezbędnych danych.
Ocena Skutków Regulacji (OSR)


1. Podmioty, na które oddziałują projektowane regulacje.
Projektowana regulacja będzie miała wpływ na:
- nauczycieli (art. 1),
- samorządy gmin (art. 2),
- organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wykonujące nadzór sanitarny w ramach ustawowo nałożonych na nie zadań (art. 3),
- na osoby zatrudnione w zakładach opieki zdrowotnej, za wyjątkiem pielęgniarek i położnych, których sytuacja nie ulegnie zmianie (art. 4 pkt 1),
- podmioty prowadzące rejestry usług medycznych (art. 4 pkt 2 i 3),
- Narodowy Fundusz Zdrowia, wojewodów i marszałków województw (art.5).

2. Konsultacje społeczne.
Projekt ustawy zostanie umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, a ponadto w ramach konsultacji społecznych projekt zostanie przesłany do:
- Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
- Naczelnej Rady Lekarskiej,
- Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
- Naczelnej Rady Aptekarskiej,
- Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
- Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
- Sekretariatu Ochrony Zdrowia KK – Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”,
- Związku Nauczycielstwa Polskiego,
- Instytutów Medycyny Pracy,
- Związku Miast Polskich,
- Związku Powiatów Polskich,
- Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej,
- Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
- Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
- Państwowego Zakładu Higieny,
- Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia,
- Forum Związków Zawodowych,
- Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność 80”,
- wojewodów,
- konwentu marszałków województw,
- działających w sektorze ochrony zdrowia organizacji zrzeszających pracodawców.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Projektowane regulacja nie będzie miała dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy.
Przyjęcie projektowanej regulacji nie wpłynie na rynek pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.
Przyjęcie projektowanej regulacji nie wpłynie na konkurencyjność wewnętrzną
i zewnętrzną gospodarki.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.
Przyjęcie projektowanej regulacji nie wpłynie na sytuację i rozwój regionów.

7. Wpływ regulacji na ochronę zdrowia.
Przyjęcie projektowanej regulacji nie będzie miało wpływu na ochronę zdrowia.

8. Skutki prawne regulacji
Projektowana regulacja przyczyni się do zwiększenia wewnętrznej spójności prawa, a w szczególności:
- obowiązek powoływania przez gminne komisje biegłych wskazanych przez sąd zgodnie z zaproponowaną zmianą art. 28 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zapewni właściwe kompetencje i profesjonalny sposób przygotowania opinii w początkowym stadium procesu zobowiązywania do leczenia (art. 2); obecnie bowiem art. 28 ww. ustawy oraz wydane na jego podstawie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca w sprawie trybu powoływania biegłych, zasad sporządzania opinii oraz warunków i sposobu dokonywania badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U z 2004 r. Nr 183, poz. 1895), nie nakłada obowiązku korzystania przez gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, podczas prowadzenia procedury motywowania do leczenia odwykowego, z list biegłych prowadzonych przez prezesa sądu wojewódzkiego; zatem, sąd nie ma obowiązku uznać jako dowodu w sprawie opinii biegłego powołanego przez gminą komisję i może przeprowadzić ponownie dowód z opinii powołanych przez siebie biegłych (biegłego psychiatrę i psychologa),
- zapewni optymalizację metod pracy przy wykorzystaniu aktualnego dorobku naukowego z uwzględnieniem zmian w obowiązujących przepisach prawa i systemie Polskich Norm (art. 3),
- umożliwi utrzymanie w mocy regulacji zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314) (art. 4 pkt 1).


9. Wstępna ocena zgodności regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Projektowana regulacja nie jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej, za wyjątkiem zmiany zaproponowanej w art. 5, która to zmiana jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-11-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3663 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.