nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji SanitarnejUwagi i propozycje zgłoszone do projektu w trakcie uzgodnień zewnętrznychPrzekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 27 października 2004 roku

Termin zgłaszania uwag upłynął
w dniu 26 listopada 2004 roku

Uwagi przesyłano na adres
r.rogala@gis.gov.pl


ProjektUstawa
o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

z dnia ……………………….2004 r.


Art. 1.

W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.1)) art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Art. 14. 1. Pracownikowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującemu czynności kontrolne w zakresie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, obejmujące:
1) opracowywanie planów kontroli,
2) przeprowadzanie kontroli, w szczególności:
a) dokonywanie - przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - kontroli terenów przeznaczonych na lokalizację obiektów budowlanych, a także kontroli przy zmianie sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
b) kontrolę obiektów budowlanych w trakcie budowy,
c) uczestniczenie w czynnościach odbioru obiektów budowlanych,
d) czynności związane z uzgadnianiem dokumentacji projektowej w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych,
e) pobieranie próbek do badań laboratoryjnych oraz przeprowadzanie badań i analiz laboratoryjnych, badań i pomiarów środowiskowych,
f) dokonywanie ocen i analiz epidemiologicznych w ogniskach zachorowania na choroby zakaźne,
3) opracowywanie dokumentacji z dokonanych czynności związanych z przeprowadzoną kontrolą,
4) wizytacje związane z nadzorowaniem i monitorowaniem przebiegu programów i działań oświatowo-zdrowotnych w zakresie promocji zdrowia
- przysługuje dodatek specjalny do wynagrodzenia.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, tryb przyznawania dodatku, o którym mowa w ust. 1, a także jego wysokość, uwzględniając w szczególności, przy określaniu trybu przyznawania dodatku - zadania, które będą zaliczane do czynności kontrolnych.
3. Pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w ust. 1, nie może:
1) prowadzić działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807), a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności;
2) być członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek handlowych;
3) być członkiem zarządów lub rad nadzorczych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych;
4) być członkiem zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą;
5) posiadać w spółkach handlowych więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek;
6) wykonywać innych zajęć zarobkowych, które byłyby niezgodne z zadaniami i celami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami pracownika lub mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
4. Pracownik, o którym mowa w ust. 1, może podjąć dodatkowe zajęcie zarobkowe, po uzyskaniu zgody właściwego państwowego inspektora sanitarnego. W odniesieniu do państwowego inspektora sanitarnego lub zastępcy państwowego inspektora sanitarnego zgody udziela organ, który go powołał.”.

Art. 2.

  1. Pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 niniejszej ustawy, zatrudniony w stacji sanitarno-epidemiologicznej w dniu wejścia w życie ustawy, jest obowiązany złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, pełnieniu funkcji członka, posiadaniu akcji lub udziałów albo wykonywaniu innego dodatkowego zajęcia zarobkowego, zwanego dalej „oświadczeniem”, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy.
  2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia, tryb jego przekazywania oraz sposób przechowywania, uwzględniając w szczególności zakres informacji niezbędnych do uzyskania wiedzy na temat dodatkowego zajęcia zarobkowego pracownika Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  3. Pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy prowadził działalność gospodarczą, pełnił funkcję członka, posiadał akcje lub udziały albo wykonywał zajęcie, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 – 5 ustawy wymienionej w art. 1 niniejszej ustawy, jest obowiązany w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej, zrzec się funkcji, zbyć udziały lub akcje do ilości umożliwiającej kontynuowanie zatrudnienia w Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  4. W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania przez pracownika Państwowej Inspekcji Sanitarnej czynności, o których mowa w ust. 3, właściwy organ, odwołuje go albo rozwiązuje z nim umowę o pracę, w terminie miesiąca od dnia,
w którym uzyskał informację o okolicznościach stanowiących przyczynę odwołania albo rozwiązania umowy o pracę. Odwołanie albo rozwiązanie umowy o pracę jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz.136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz.320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 i 1408, z 2002r. Nr 37, poz. 329. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 208, poz. 2020.
Uzasadnienie


Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej został opracowany w skutek konieczności uregulowania kwestii dotyczących ograniczenia prowadzenia przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej działalności zbieżnej z przedmiotem kontroli wykonywanej przez organy Inspekcji.

Kompleksowa kontrola jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzona w 2003 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli ujawniła wśród osób zatrudnionych w Inspekcji działania, które mogą prowadzić do sytuacji budzących wątpliwości, co do bezstronności tych osób w trakcie wykonywania przez nie czynności służbowych.

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że część osób zatrudnionych w stacjach sanitarno-epidemiologicznych świadczy pracę lub na innej podstawie, np.: w ramach działalności gospodarczej wykonuje na rzecz innego podmiotu czynności mogące pokrywać się z zakresem zadań ustawowo powierzonych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, co rodzi wątpliwości, co do bezstronności tych osób oraz może prowadzić do działań korupcyjnych i być źródłem nadużyć.

Należy również podkreślić, iż nie tylko stanowisko Najwyższej Izby Kontroli dało asumpt do wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.). Podobne oczekiwania są formułowane przez opinię społeczną, która na podstawie istniejącego stanu rzeczy kreuje zarzut stronniczości organu w postępowaniu administracyjnym oraz upatruje w nim źródło działań korupcjogennych.

W związku z powyższym podjęte zostały środki zmierzające do wyeliminowania wskazanego zjawiska. Opracowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wprowadzający zakaz wykonywania określonych działań przez osoby zatrudnione w Państwowej Inspekcji Sanitarnej i wykonujące czynności kontrolne określone w przepisach sanitarnych. Projektowane rozwiązanie uniemożliwi zaistnienie „konfliktu interesów” pomiędzy podmiotem kontrolowanym a kontrolującym.

W szczególności osoby wykonujące czynności kontrolne zarówno w zakresie nadzoru zapobiegawczego i bieżącego, jak i w zakresie działalności laboratoryjnej nie będą mogły prowadzić działalności gospodarczej, a także zasiadać w zarządach, radach nadzorczych oraz komisjach rewizyjnych określonych podmiotów gospodarczych. Podjęcie dodatkowej pracy zarobkowej będzie możliwe dopiero po uzyskaniu zgody pracodawcy, czyli właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

Jednocześnie wprowadzono zakaz podejmowania zajęć, których wykonywanie mogłoby budzić wątpliwości co do rzetelności ich wykonania oraz wywoływać podejrzenie co do bezstronności pracownika Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Są to w głównej mierze zajęcia, których przedmiot pokrywa się z zakresem zadań Inspekcji lub godzi w jej cele. Przykładem tego typu zajęć jest wykonywanie przez pracowników Inspekcji działalności jako rzeczoznawca do spraw sanitarnohigienicznych. Nie wyklucza to posiadania przez pracowników uprawnień rzeczoznawcy, oznacza jedynie, że zatrudnienie w stacji sanitarno-epidemiologicznej lub Głównym Inspektoracie Sanitarnym wyklucza jednoczesne prowadzenie działalności w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Projektowane regulacje nie spowodują zmian w sektorze finansów publicznych.

Projekt ustawy leży poza zakresem regulacji prawa Unii Europejskiej.
Ocena Skutków Regulacji


1. Podmioty, na które oddziałują projektowane regulacje
Projektowana ustawa obejmuje zakresem regulacji pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


2. Konsultacje.
Projekt ustawy zostanie poddany uzgodnieniom (w ramach konsultacji społecznych) z państwowymi wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi oraz organizacjami związkowymi działającymi w strukturze Państwowej Inspekcji Sanitarnej: Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, Federacją Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, Sekretariatem Ochrony Zdrowia KK NSZZ „Solidarność”.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.
Projektowane regulacje nie spowodują zmian w sektorze finansów publicznych.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy.
Regulacje zaproponowane w projekcie będą miały wpływ na rynek pracy. Działania powyższe mogą spowodować rozwiązywanie stosunków pracy z pracownikami, którzy nie zawieszą działalności gospodarczej.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną.
Regulacje zaproponowane w projekcie nie będą miały wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.
Regulacje zaproponowane w projekcie nie będą miały wpływu na sytuację i rozwój regionów.

7. Wpływ regulacji na zdrowie ludzi.
Projektowane regulacje nie będą miały wpływu na zdrowie ludzi.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-10-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5407 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.