nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia
w dniu 20 listopada 2004 r.1. Omówienie porządku obrad Rady Ministrów
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra
i Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.
Omówiono porządek obrad Rady Ministrów w dniu 23-11-2004 r.

2. Projekt rozporządzenia w sprawie określenia szczegółowego zakresu informacji zawartych we wnioskach o umieszczenie leku lub wyrobu medycznego w wykazach, sposobu składania wniosków oraz trybu i terminu ich rozpatrywania
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych do dnia 23-11-2004 r.,
termin realizacji: 20 -11-2004 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie
termin realizacji: 24 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu


3. Projekt rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, Funduszowi lub innemu podmiotowi zobowiązanemu do finansowania świadczeń ze środków publicznych, w tym także w sprawie rodzajów wykorzystywanych nośników informacji oraz wzorów dokumentów
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych do dnia 22-11-2004 r.
termin realizacji: 20 -11-2004 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 23 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 20 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Funduszu oraz zakresu sprawozdań okresowych i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw Zdrowia oraz minimalnego zakresu zbiorczych informacji i sposobu ich przekazywania wojewodom i sejmikom województw, oraz rodzajów wykorzystywanych nośników informacji i wzorów dokumentów
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych do dnia 22-11-2004 r.
termin realizacji: 20 -11-2004 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 24 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

6. Projekt stanowiska Rządu dot. projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ws. obowiązkowych licencji patentowych odnoszących się do produkcji produktów leczniczych przeznaczonych na eksport do państw z problemami w zakresie zdrowia publicznego
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu stanowiska Rządu,

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą we współpracy z Departamentem Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu we współpracy z Panem Rafałem Niżankowskim Podsekretarzem Stanu

7. Ostateczna wersja Projektu stanowiska Rządu w sprawie "Proposal for Regulation of the European Parliament and of the Council on the addion of vitamins and minerals and of certaino other substances to foods"
- przedstawił Pan Seweryn Jurgielaniec Zastępca Głównego Inspektora
Sanitarnego.

Ustalono:
przyjęcie projektu stanowiska Rządu,

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu we współpracy z Panem Andrzejem Trybuszem Głównym Inspektoratem Sanitarnym


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-11-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2253 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.