nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wykazu grup jednostek chorobowych, stopni niesprawności oraz wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w kosztach przejazdu środkami transportu sanitarnegoUwagi i propozycje zgłoszone do projektu w trakcie uzgodnień zewnętrznych

Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 19 listopada 2004 roku

Termin zgłaszania uwag upłynął
w dniu 6 grudnia 2004 roku

Uwagi przesyłano na adres
d.korbasinska@mz.gov.pl


ProjektROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia ........................................ 2004 r.
w sprawie określenia wykazu grup jednostek chorobowych, stopni niesprawności oraz wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w kosztach przejazdu środkami transportu sanitarnego


Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa grupy jednostek chorobowych, stopnie niesprawności oraz wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w kosztach przejazdu środkami transportu sanitarnego w odniesieniu do świadczeniobiorców, którzy:
1) nie wymagają konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej lub potrzeby zachowania ciągłości leczenia;
2) nie posiadają dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego w celu odbycia leczenia w najbliższym zakładzie opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem.

§ 2.

Określa się wykaz grup jednostek chorobowych ze względu, na które lekarz ubezpieczenia zdrowotnego lub felczer ubezpieczenia zdrowotnego ustala stopień niesprawności:
1) choroby krwi i narządów krwiotwórczych;
2) choroby nowotworowe;
3) choroby oczu;
4) choroby przemiany materii;
5) choroby psychiczne;
6) choroby skóry i tkanki podskórnej;
7) choroby układu krążenia;
8) choroby układu moczowo-płciowego;
9) choroby układu nerwowego;
10) choroby układu oddechowego;
11) choroby układu ruchu;
12) choroby układu trawiennego;
13) choroby układu wydzielania wewnętrznego;
14) choroby zakaźne;
15) urazy i zatrucia;
16) wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe.

§ 3.

Przy określaniu stopnia niesprawności dla świadczeniobiorców, o których mowa w § 1, uwzględnia się:
1) możliwość samodzielnego poruszania się oraz konieczność pomocy drugiej osoby przy korzystaniu ze środków transportu publicznego;
2) ogólny stan zdrowia.

§ 4.

W zależności od wskazań medycznych ustalonych przy uwzględnieniu grup, o których mowa w § 2, oraz czynników, o których mowa w § 3, określa się dwa stopnie niesprawności:
1) niesprawność I stopnia - do której zalicza się osobę zdolną do poruszania się przy wykorzystaniu środków pomocniczych bez stałej pomocy innej osoby i zdolną do korzystania ze środków transportu publicznego;
2) niesprawność II stopnia - do której zalicza się osobę zdolną do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymagającą przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

§ 5.

Stopień niesprawności świadczeniobiorcy określa lekarz ubezpieczenia zdrowotnego lub felczer ubezpieczenia zdrowotnego, dokonując wpisu w dokumentacji medycznej oraz dokumentacji prowadzonej na potrzeby powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, oraz wydaje zlecenie na przewóz.
§ 6.

W przypadku świadczeniobiorów chorujących na choroby wymienione w § 2, wobec których ustalono:
1) stopień niesprawności - udział własny świadczeniobiorcy w kosztach przewozu środkiem transportu sanitarnego wynosi 100%;
2) stopień niesprawności - udział własny świadczeniobiorcy w kosztach przewozu środkiem transportu sanitarnego wynosi 60%.

§ 7.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie określenia wykazu jednostek chorobowych stopni niesprawności oraz wysokości udziałów własnego świadczeniobiorcy w kosztach przejazdu środkami transportu publicznego (Dz.U. Nr 88, poz. 815).

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - Zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr Nr 134, poz. 1439).UZASADNIENIE

  Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Minister Zdrowia został zobowiązany, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu oraz Naczelnej Rady Lekarskiej, do określenia, w drodze rozporządzenia, wykazu grup jednostek chorobowych, stopni niesprawności oraz wysokości udziału własnego Świadczeniobiorcy w kosztach przejazdu środkami transportu sanitarnego, w zależności od wskazań medycznych. Rozporządzenie to zastępuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie określenia wykazu jednostek chorobowych stopni niesprawności oraz wysokości udziałów własnego ubezpieczonego w kosztach przejazdu środkami transportu publicznego.
  Rozporządzenie swym zakresem obejmuje świadczeniobiorców chorujących na choroby wymienione w § 2 spełniających łącznie następujące kryteria: niewymagających konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej lub konieczności kontynuacji leczenia oraz nieposiadających dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego w celu odbycia leczenia do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem.
  Międzynarodowa Klasyfikacja Upośledzenia, Niesprawności i Kalectwa (ICIDH) ustalona w 1980 roku przez Światową Organizację Zdrowia niesprawność definiuje jako ograniczenie lub brak (na skutek upośledzenia) zdolności wykonywania czynności w sposób normalny lub w zakresie powszechnie uważanym za normalny. Pojęcie to wykorzystywane jest w świadczeniach rehabilitacyjnych oraz dla społecznej integracji osób niepełnosprawnych.
  Stopnie niesprawności, określa lekarz ubezpieczenia zdrowotnego lub felczer ubezpieczenia zdrowotnego w zależności od wskazań medycznych.
  Wysokość udziału świadczeniobiorcy w kosztach przewozu środkiem transportu sanitarnego ustalono na 100% i 60% w zależności od stopnia niesprawności.
  Wydanie rozporządzenia pozwoli na obiektywne ustalenie przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, potrzeby przewozu świadczeniobiorcy środkiem transportu sanitarnego w zakresie objętym rozporządzeniem oraz ujednolici postępowanie w tym zakresie na terenie całego kraju.


OCENA SKUTKÓW REGULACJI


1. Podmioty, na które oddziałuje regulacja.
Zakres regulacji projektowanego rozporządzenia obejmuje:
- świadczeniodawców,
- świadczeniobiorców.

Przepisy rozporządzenia dotyczyć będą wykazu kategorii chorobowych, stopni niesprawności oraz wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w kosztach przejazdu środkiem transportu sanitarnego. Regulacje dotyczyć będą świadczeniobiorców dając możliwość wyboru miedzy środkiem transportu sanitarnego (z określoną odpłatnością) a środkiem transportu publicznego lub niepublicznego.

2. Wpływ regulacji na dochody i wydatki sektora finansów publicznych.
Rozporządzenie nie spowoduje zwiększenia wydatków dla sektora finansów publicznych. Rozporządzenie określa zasady zapewniania możliwości korzystania z transportu sanitarnego i ponoszenia odpłatności za vtransport osób niesprawnych, którym nie przysługuje z mocy ustawy bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego. Zadania te będą finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia oraz środków przekazanych z budżetu państwa na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych w ramach dotacji celowej przekazywanej na podstawie art. 97 ust. 8 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

3. Wpływ regulacji na warunki życia społecznego i gospodarczego w regionach.
Projektowane regulacje nie powodują istotnych długookresowych następstw w rozwoju społecznym i gospodarczym.

4. Wpływu regulacji na rynek pracy.
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

5.Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki.

6. Wpływ regulacji na zdrowie ludzi
Regulacja nie ma bezpośredniego wpływu na zdrowie ludzi ułatwia jednak dostęp do zakładów opieki zdrowotnej osobom niesprawnym w szczególności w sytuacjach, w których niesprawność utrudnia samodzielne poruszanie się.

7. Konsultacje społeczne.
Projekt w ramach konsultacji społecznych zostanie skierowany do związków zawodowych oraz samorządów zawodowych działających w ochronie zdrowia (Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Naczelna Rada Aptekarska, Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Sekretariat Ochrony Zdrowia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność 80”, Forum Związków Zawodowych, Unia Uzdrowisk Polskich, Unia Metropolii Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unia Miasteczek Polskich, Konwent Marszałków RP, Federacja Związków Gmin i Powiatów RP, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego) oraz do organizacji świadczeniobiorców (Koalicja na Rzecz Pacjentów „Mam prawo do zdrowia”, Stowarzyszenie Pacjentów „Primum Non Nocere”, Krajowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych).

8. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskim.
Projekt nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

9. Omówienie konsultacji międzyresortowych.
Projekt rozporządzenia nie był przedmiotem uzgodnień
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-11-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6174 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.