nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 23 listopada 2004 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 24-11-2004 r. do godz. 14.00,
termin realizacji: 23 -11-2004 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 26 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

2. Zapytanie poselskie w sprawie zmian dotyczących reklam napojów alkoholowych
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
wyjaśnienie przez Pana Piotra Warczyńskiego Zastępującego Dyrektora Generalnego zaistniałych rozbieżności między projektem ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 27-11-2004 r. a projektem odpowiedzi,
termin realizacji: 23 -11-2004 r. do godz. 16.00,
przedłożenie projektu odpowiedzi do akceptacji Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: 24 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, Funduszowi lub innemu podmiotowi zobowiązanemu do sfinansowania świadczeń ze środków publicznych, w tym także w sprawie rodzajów wykorzystywanych nośników informacji oraz wzorów dokumentów
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
zaopiniowanie projektu przez Zespół do spraw koordynacji i monitorowania wdrażania przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
termin realizacji: 23 -11-2004 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 24 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających, oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu niektórych chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne.

- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych do projektów uzasadnień i Ocen Skutków Regulacji,
termin realizacji: 23 -11-2004 r.
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag w dniu 23-11-2004 r. do godz. 16.00,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 24 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-11-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2425 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.