nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 24 listopada 2004 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających, oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa oraz sposobu obliczania kosztów sporządzania leku recepturowego.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu niektórych chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne.

- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektów i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych oraz konsultacji społecznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 08-12-2004 r.
termin realizacji: 24 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów, na dawców krwi i dawców krwi
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych oraz konsultacji społecznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 25 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się środkach spożywczych lub na ich powierzchni
- przedstawił Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 25 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej w szczególności badań przesiewowych oraz okresów w których te badania są przeprowadzane
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
uzupełnienie w Ocenie Skutków Regulacji o skutki budżetowe i rozszerzenie listy podmiotów biorących udział w uzgodnieniach zewnętrznych,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 25-11-2004 r.
termin realizacji: 24 -11-2004 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 26 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu badań koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwości ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia, ubiegających się o przyznanie licencji albo posiadających licencję na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu
- przedstawia Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

Ustalono:
zmiana tekstu projektu rozporządzenia zgodnie z delegacją ustawową i przeredagowanie uzasadnienia,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 26 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

6. Projekt stanowiska Rządu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni i zmieniającego dyrektywę Rady 91/414/EWG”
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu stanowiska Rządu po uwzględnieniu uwag redakcyjnych oraz w uzasadnieniu dotyczących części finansowej,
termin realizacji: 25 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu we współpracy z Panem Andrzejem Trybuszem Głównym Inspektorem Sanitarnym

8. Projekt Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS na lata 2004-2006
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu i Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu dokonają niezbędnych zmian w treści wynikających z uzgodnień zewnętrznych,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 26 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia w sprawie określenia szczegółowego zakresu informacji zawartych we wnioskach o umieszczenie leku lub wyrobu medycznego w wykazach, sposobu składania wniosków oraz trybu i terminu ich rozpatrywania
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 25 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

10. Projekt rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw Zdrowia, Funduszowi lub innemu podmiotowi zobowiązanemu do sfinansowania świadczeń ze środków publicznych, w tym także w sprawie rodzajów wykorzystywanych nośników informacji oraz wzorów dokumentów
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 25 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

11. Projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Funduszu oraz zakresu sprawozdań okresowych i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw Zdrowia oraz minimalnego zakresu zbiorczych informacji i sposobu ich przekazywania wojewodom i sejmikom województw, oraz rodzajów wykorzystywanych nośników informacji i wzorów dokumentów
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
zdjęcie z porządku,
ponowne omówienie na Kierownictwie
termin realizacji: 26 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-11-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2139 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.