nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 26 listopada 2004 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej w szczególności badań przesiewowych oraz okresów w których te badania są przeprowadzane
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 26 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 26 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Funduszu oraz zakresu sprawozdań okresowych i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw Zdrowia oraz minimalnego zakresu zbiorczych informacji i sposobu ich przekazywania wojewodom i sejmikom województw, oraz rodzajów wykorzystywanych nośników informacji i wzorów dokumentów
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu z autopoprawką dotyczącą terminu wejścia w życie,
rozszerzenie listy podmiotów biorących udział w konsultacjach społecznych,
termin realizacji: 26 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów kwalifikacji leków o różnych nazwach międzynarodowych, ale o podobnym działaniu terapeutycznym, do grupy objętej wspólnym limitem ceny wraz z wykazem uwag zgłoszonych w trakcie uzgodnień zewnętrznych
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie informacji opisującej zmiany, które wprowadza projekt,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 29 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki „Honorowy dawca krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie projektu po uwzględnieniu uwag dotyczących uzasadnienia,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 29 -11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłat za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

Zapoznano się z informacjami, które wpłynęły w toku prac przed konferencją uzgodnieniową.

7. Notatka w sprawie propozycji realizacji obowiązków ministra właściwego do spraw zdrowia wynikających z art. 22 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) w zakresie gromadzenia oraz nadzoru nad tworzeniem i prowadzeniem list oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne, a także udostępniania informacji o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia wysokospecjalistycznego
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
powierzenie wykonania zadań wynikających z art. 22 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, polegających na zbieraniu i publikowaniu informacji,
przygotowanie projektu wykazu świadczeń procedur wysokospecjalistycznych,
powołanie zespołu roboczego z udziałem ekspertów, przedstawicieli Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia, którego zadaniem będzie opracowanie zaleceń i propozycji schematu prac,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 03 -12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Podsekretarz Stanu

8. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 26-11-2004 r.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

9. Informacja w zakresie zewnętrznych zespołów, komitetów, rad, komisji, których uczestniczą Sekretarz Stanu i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
- przedstawił Pan Piotr Warczyński Zastępujący Dyrektora Generalnego
Przyjęcie informacji.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-11-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2052 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.