nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Projekt Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia członków Rady Narodowego Funduszu ZdrowiaUwagi i propozycje zgłoszone do projektu w trakcie uzgodnień zewnętrznych

Przekazany do uzgodnień ministerialnych
w dniu 19 listopada 2004 roku

Termin zgłaszania uwag upłynął
w dniu 29 listopada 2004 roku

Uwagi przesyłano na adres
p.dobroczek@mz.gov.plProjekt
ZARZADZENIE Nr......
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia ................................ 2004 r.
w sprawie wynagrodzenia członków Rady Narodowego Funduszu Zdrowia


Na podstawie art. 99 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Członkom Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanej dalej „Radą”, przysługują:
1) miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe płatne z dołu, nie później niż do dnia 10 następnego miesiąca, w wysokości:
a) dla przewodniczącego Rady – 1500 zł,
b) dla pozostałych członków Rady – 1200 zł;
2) diety i inne należności z tytułu podróży służbowych związanych z wykonaniem zadań Rady w wysokości i na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.
2. W razie nieobecności na posiedzeniu Rady wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obniża się o 50 %.

§ 2.

1. Za okres od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) do dnia wejścia w życie zarządzenia, członkom Rady przysługuje wynagrodzenie określone w § 1 ust. 1.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacone zostanie najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES RADY MINISTRÓW


UZASADNIENIE


Zgodnie z art. 99 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) Prezes Rady Ministrów upoważniony został do ustalenia wynagrodzenia członków Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanej dalej „Radą”.

W wykonaniu upoważnienia ustawowego opracowano projekt zarządzenia w ww. sprawie. Projekt określa wysokość wynagrodzenia przysługującego członkom Rady za udział w posiedzeniach Rady. Wynagrodzenie zostało określone ryczałtowo w wysokości 1 200 zł za każdy miesiąc pełnienia funkcji członka Rady, dla przewodniczącego przewidziano wynagrodzenie w wysokości 1 500 zł miesięcznie.

Ponadto w projekcie zawarto przepis umożliwiający przyznanie członkom Rady diet i innych należności służbowych z tytułu podróży związanych z wykonywaniem zadań Rady (§ 1 ust. 2), z uwagi na fakt, iż osoby te mogą pochodzić spoza Warszawy i z tego powodu ponosić będą koszty związane z dojazdami i noclegami w miejscu posiedzeń Rady.

W skład Rady wchodzić będzie 9 osób (w tym przewodniczący), zatem miesięczny koszt wynagrodzeń Rady wyniesie łącznie 11 100 zł. Koszty te pokrywane będą ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Z uwagi na fakt, iż poprzednio obowiązujące zarządzenie utraciło moc z dniem 1.10.2004 r. (tj. wejścia w życie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), projekt zarządzenia przewiduje wypłacenie wynagrodzenia za okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia wejścia w życie zarządzenia.

Wynagrodzenie członków Rady w okresie obowiązywania ustawy z dnia 23 stycznia 2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia było regulowane zarządzeniem nr 87 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 października 2003 r. Zarządzenie to przewidywało rozwiązania identyczne z proponowanymi w projekcie. Zmiany dokonane w § 2 mają charakter redakcyjny i stanowią doprecyzowanie tego przepisu.
OCENA SKUTKÓW REGULACJI


1. Podmioty na które oddziałują projektowane regulacje.
Projekt będzie oddziaływał na Narodowy Fundusz Zdrowia i na członków Rady NFZ.

2. Konsultacje społeczne.
Projekt zostanie przesłany do konsultacji Ministrowi Finansów, Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia oraz podmiotom upoważnionym do wskazywaniu kandydatów do Rady NFZ: Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych, stronie samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Sprawiedliwości i ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, a także zostanie umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu oraz sektora publicznego.
Projekt nie wpłynie na dochody i wydatki budżetu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Wpłynie na wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia. Miesięczny kosz wynagrodzeń Rady wyniesie 11 100 zł.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy.
Przyjęcie projektowanej regulacji nie wpłynie na rynek pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.
Przyjęcie projektowanej regulacji nie wpłynie na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.
Przyjęcie projektowanej regulacji nie wpłynie na sytuację i rozwój regionów.

7. Wpływ regulacji na zdrowie ludzi.
Przyjęcie projektowanej regulacji nie będzie miało wpływu na zdrowie ludzi.

8. Wstępna ocena zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej.
Projektowana regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-11-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5665 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.