nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 30 listopada 2004 r.1. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 30 -11- 2004 r.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Pani Barbara Bitner Dyrektor Departamentu Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą została zobowiązana do bezwzględnego przestrzegania terminów i bieżącego monitorowania realizacji zadań ujętych w porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Sekretarz Stanu

2. Omówienie Harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia
(w dniach od 29-11-2004 r. do dnia 03-12-2004 r.)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

3. Projekt Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS na lata 2004-2006
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów
termin realizacji: 01-12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu badań koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwości ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia, ubiegających się o przyznanie licencji albo posiadających licencję na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu po uwzględnieniu uwagi dotyczącej zapisu w § 1 ust. 3,
skierowanie projektu do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 30-11-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów kwalifikacji leków o różnych nazwach międzynarodowych, ale o podobnym działaniu terapeutycznym, do grupy objętej wspólnym limitem ceny wraz z wykazem uwag zgłoszonych w trakcie uzgodnień zewnętrznych
- przedstawił Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przeredagowanie informacji zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
skierowanie projektu do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 02 -12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu

6. Harmonogram działań dotyczący "Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju"
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
wstępne przyjęcie harmonogramu działań,
zorganizowanie roboczego spotkania z udziałem Pana Marka Balickiego Ministra Zdrowia, Pani Wacławy Wojatali Podsekretarza Stanu, Pana Pawła Sztwierni Podsekretarza Stanu, Dyrektora Zarządu Inwestycji Centralnych Ministerstwa Zdrowia, przedstawiciela Narodowego Funduszu Zdrowia i Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia,
termin realizacji: 02 -12-2004 r. godz. 15.00

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

7. Wstępne stanowisko Ministra Zdrowia odnośnie zasadności kontynuacji projektu Rejestr Usług Medycznych
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu wstępnego stanowiska,
skonsultowanie projektu w trybie roboczym z właściwymi ministrami,
przygotowanie stanowiska finalnego,
termin realizacji: 15-12-2004 r.

Odpowiedzialny: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

8. Sprawy różne.

Ustalono:
przygotowanie informacji o stanie prac nad rozporządzeniami do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 02 -12-2004 r.

Odpowiedzialny: Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu
przygotowanie informacji o stanie realizacji (na dzień 01-12-2004 r.) zadań wynikających z „Zestawienia najważniejszych zadań planowanych do realizacji w okresie do końca kadencji Rządu w zakresie ochrony zdrowia”,
omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 02 -12-2004 r.

Odpowiedzialny: Pan Wojciech Kutyła Szef Gabinetu Politycznego


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-11-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2280 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.