nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia
z obrad Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 10 grudnia 2004 r.


1. Omówiono porządek obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 10-12-2004r.

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez ministra właściwego do spraw zdrowia i przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
zorganizowanie konferencji uzgodnieniowej z udziałem przedstawiciela Ministerstwa Finansów i Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 13-12-2004 r.,
przedłożenie uzgodnionego tekstu projektu rozporządzenia do akceptacji Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, a także terminów i trybu ich opłacania
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uzgodnieniach zewnętrznych,
skierowanie do rozpatrzenia przez Radę Ministrów,
termin realizacji: 10-12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie terminów, zakresu i trybu weryfikacji danych o ubezpieczonych oraz sposobu postępowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w razie stwierdzenia ich niezgodności
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uzgodnieniach zewnętrznych,
skierowanie do rozpatrzenia przez Radę Ministrów,
termin realizacji: 10-12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów badań, wydawania orzeczeń lub zaświadczeń związanych z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzekaniem o niepełnosprawności, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych.
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uzgodnieniach zewnętrznych,
skierowanie do rozpatrzenia przez Radę Ministrów,
termin realizacji: 10-12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uzgodnieniach zewnętrznych,
skierowanie do rozpatrzenia przez Radę Ministrów,
termin realizacji: 10-12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

7. Harmonogram prac nad aktami wykonawczymi do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które muszą wejść w życie 1 stycznia 2005 r.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.
Ustalono:
Zobowiązano Pana Pawła Sztwiertnię Podsekretarza Stanu do osobistego nadzoru nad terminową realizacją prac, zgodnie z harmonogramem oraz przedstawiania, codziennie na posiedzeniu Kierownictwa, informacji o postępie prac w tym zakresie.

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne
- referował Pan Roman Danielewicz Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ustalono:
przyjęcie projektu i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 14-12-2004 r.,
termin realizacji: 10-12-2004 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 15-12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leczenia uzdrowiskowego
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uzgodnieniach zewnętrznych,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 10 -12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-12-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2324 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.