nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 13 grudnia 2004 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 14 -12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

2. Omówiono porządek obrad Rady Ministrów w dniu 14-12-2004 r.
- przedstawiła Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przepracowanie projektu ustawy na poziomie roboczym,
termin realizacji: 20 -12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 14 -12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

5.Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 14 -12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów działalności związanych z ochroną zdrowia, dopuszczalnych do prowadzenia w aptece
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie po przygotowaniu informacji w terminie 2 miesięcy.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu z Panią Dorotą Duliban Głównym Inspektorem Farmaceutycznym

7. Projekt rozporządzenia Ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności
- przedstawił Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 14 -12-2004 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny

8. Program " Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w latach 2005-2007"
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie po uwzględnieniu uwag dotyczących wysokości wydatków budżetowych w 2005 r. oraz czasu obowiązywania programu,
termin realizacji: 16 -12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu i Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

9. Projekt dokumentu ,,Porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu a Ministrem Zdrowia, w sprawie wspierania edukacji zdrowotnej w szkole oraz rozwoju sieci szkół promujących zdrowie”.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu i upoważnienie Pana Zbigniewa Podrazy Sekretarza Stanu do podpisania Porozumienia.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

10. Materiał roboczy do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia minimalnego sprawie określenia minimalnego czasu trwania i ramowego programu szkolenia dla osób ubiegających się o członkostwo w gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wymagań kwalifikacyjnych dla osób prowadzących oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (do obowiązującej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie po uwzględnieniu uwag dotyczących Oceny Skutków Regulacji,
termin realizacji: 14 -12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

11. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie treści, wielkości wzoru i sposobu umieszczenia na opakowaniu napoju alkoholowego informacji o szkodliwości picia alkoholu w okresie ciąży i karmienia piersią lub o niebezpieczeństwie związanym z prowadzeniem pojazdów mechanicznych po spożyciu alkoholu
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przepracowanie projektu z uwzględnieniem uwag zgłoszonych trakcie dyskusji,
termin realizacji: 20 -12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


12. Informacja o stanie prac w zakresie wydawania zaległych aktów wykonawczych
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

13. Informacja na temat stanu kontraktacji środków w ramach programu Phare 2002 r.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

14. Notatka w sprawie powołania Komisji ds. kwalifikacji produktów z pogranicza
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
termin realizacji: 22 -12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

15. Informacja o stanie prac w zakresie transpozycji dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego (z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prekursorów narkotyków)
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu
Ustalono:
Zobowiązano Pana Zbigniewa Podrazę Sekretarza Stanu do wzmocnienia nadzoru nad Departamentem Zdrowia Publicznego w zakresie opracowywania projektów rozporządzeń.

16. Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 14 -12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-12-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3030 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.